Винаги сме се стремили да поддържаме конструктивен диалог с българските институции и неправителствения сектор с цел постигане на най-доброто за бранша, заяви Йордан Чорбаджийски

Винаги сме се стремили да поддържаме конструктивен диалог с българските институции и неправителствения сектор с цел постигане на най-доброто за бранша, заяви Йордан Чорбаджийски

Националната лозаро-винарска камара остро възразява срещу опитите на неправителствени сдружения за кадруване в органите на изпълнителната власт и държавните институции.

"Подобни опити, включително и чрез протести и публични заплахи, са били правени нееднократно през годините и ние винаги сме ги отхвърляли като неприемливи.

Според нас като производители всеки опит за постигане на политически цели чрез неправителствения сектор и бизнеса руши доверието в сектора и води след себе си катастрофални последици за българското лозарство и винарство.

Твърдо заявяваме, че не подкрепяме такава форма на въздействие срещу институциите.

Напротив, най-голямата и легитимна организация на производителите на лозаро-винарски продукти(НЛВК) смята, че това са ултиматуми от нововъзникнали организации, създадени с чужди на сектора цели, които се опитват да разрушат нормалния инстуционален диалог", пише в становище на НЛВК изпратено до медиите.

Членовете на НЛВК и на Регионалните лозаро-винарски камари представляват 90 на сто от легалните производители в лозаро-винарския бранш. Това са малки, средни и големи предприятия, които работят на светло, осигуряват най-голяма пряка и косвена заетост в сектора и са с най-голям принос в осигурителната система и в приходите от преки и косвени данъци в държавната хазна.

"Като единствената национална, призната вече близо 20 години, включително по силата на специален закон (ЗВСН) представителна организация за лозаро-винарския бранш, винаги сме се стремили да поддържаме конструктивен диалог с българските институции и неправителствения сектор с цел постигане на най-доброто за бранша", заяви председателят на НЛВК Йордан Чорбаджийски.

"Настоящият ръководен екип в земеделското министерство, в унисон с усилията на предходните правителства, демонстира не само нужното ниво на диалогичност, но и сериозна ангажираност да защити оптимално интересите на бранша и да подпомогне неговото запазване и развитие в рамките на всички възможности, предвидени в европейската нормативна уредба.

Трябва да се отдаде дължимото на усилията на министерството за усъвършенстването и одобряването на Националния стратегически план за развитието на земеделието, както и на желанието му за утвърждаване на дългосрочна стратегия за развитие на лозаро-винарския бранш на национално равнище.

В резултат на тези усилия, значително бяха увеличени и нивата на подпомагане чрез държавни помощи в сектора.

Лозаро-винарският сектор действително е в затруднение, но това е неприятна тенденция, която се разгръща от повече от две десетилетия. Тя не се дължи само на решения от страна на държавата, но и на неспособността на много от участниците в сектора да се адаптират към съвременните икономически условия. 

Затрудненията в следствие на епидемиологичната и икономическата кризи, последиците от конфликта в Украйна са също толкова безпощадни към нашия бранш, както към цялата българска икономика. Но създаването на ненужни институционални сътресения в подобен период е изключително непродуктивно и може само да задълбочи кризите. Считаме, че всички проблеми в сектора трябва да се решават чрез диалог, чрез който винаги сме намирали най-добрите решения", се казва още в становището.