И пред следващите четири години Община Бургас ще има петима зам.-кметове. Снимки Лина Главинова

И пред следващите четири години Община Бургас ще има петима зам.-кметове. Снимки Лина Главинова

Новата структура на Община Бургас вече е факт. Докладната записка входирана от кмета на Община Бургас Димитър Николов бе подкрепена с 47 гласа "за", 0 "против", 0 "въздържал се" на първото за годината заседание на ОбС от мандат 2019-2023 година. Докладната записка бе приета за броени минути и мина без дебати.

Докладната записка касае новата структура на общинската администрация за мандат 2019-2023, както и определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места, на годишния размер на средствата за работни заплати на персонала от държавно делегирани дейности и от общинския бюджет, одобряване на общата численост и утвърждаване на броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В новата структура на Общината има пет ресора:

1. Ресор "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" със заместник-кмет Йорданка Ананиева. Тя отговаря за следните дирекции: "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" с два отдела - "Здравеопазване и социални дейности" и "Превенции и младежки политики" и дирекция "Образование и демографски въпроси".

2. Ресор "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата" със заместник-кмет Весна Балтина. Тя отговаря за две дирекции: "Стратегическо развитие" с два отдела - "Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие" и "Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции" и дирекция "Околна среда" с два отдела - "Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата" и "Опазване на околната среда".

3. Ресор "Култура, туризъм и спорт" със заместник-кмет Диана Саватева. Тя отговаря за една дирекция и два самостоятелни отдела - дирекция "Култура и връзки с обществеността" и отделите - "Спорт", "Туристически политики и дейности".

4. Ресор "Финанси, бюджет и икономика" със заместник-кмет Красимир Стойчев. Той ще отговаря за три дирекции: дирекция "Бюджет и финанси" с два отдела - "Бюджет" и "Финансово-счетоводни дейности", дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" с обособени три отдела - "Обслужване на данъкоплатци", "Отчитане на приходи" и "Контрол и принудително събиране", дирекция "Икономика и стопански дейности" с обособени два отдела - "Икономика и бизнес развитие" и "Стопански дейности".

5. Ресор "Строителство, инвестиции и регионално развитие" със заместник-кмет Чанка Коралска. Тя ще отговаря за две дирекции, като длъжността на главния архитект е изведена на директно подчинение на заместник-кмета: дирекция "Устройство на територията" с обособени три отдела - "Устройствено планиране и архитектура", "Геодезия и техническа инфраструктура", "Инвестиционно планиране", дирекция "Строителство" с обособени два отдела - "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност" и "Безопасност и организация на движението".

Съветниците одобриха и предложението на кмета Николов за промяна на месечните възнаграждения на кметовете на населени места, които са пряко избираеми от гласоподавателите в общината. А те са - за кмета на град Българово Йордан Йорданов - 1 056 лева, за кмета на село Равнец Костадин Георгиев - 1 056 лева, за кмета на село Извор Владо Стоянов - 1 056 лева, за кмета на село Маринка Любомир Узунов - 1 056 лева, за кмета на село Драганова Исмет Реджеб - 990 лева, за кмета на село Изворище Халил Шабан - 990 лева, за кмета на село Твърдица Сотир Йовчев - 990 лева.

Съветниците подкрепиха и следните показатели за общата численост на персонала и средства за работни заплати, разпределени по дейности и по месеци за 2020 година, както следва:

- за делегирани от държавата дейности по направления общинска администрация, отбрана и сигурност, здравеопазване, социални дейности, култура и почивно дело и религиозни дейности съответно: 387 534 лева за 246 броя за всеки от месеците, 5 483 лева за 9 броя, 345 950 лева за 332 броя, за всеки от месеците, като за месеци април и ноември 455 788 лева съгласно договорен и подписан колективен трудов договор, 174 066 лева за 200,5 броя, за всеки от месеците, като за месеци март и декември 255 979 лева съгласно договорен и подписан колективен трудов договор, 82 843 лева за 80 броя, за всеки от месеците, като за месеците май и декември 114 863 лева съгласно договорен и подписан колективен трудов договор.

- за местните дейности по направления общинска администрация, образование, социални дейности, жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда, култура, почивно дело и религиозни дейности, икономически дейности и услуги и други дейности по здравеопазване съответно: 287 183 лева за 203 броя за всеки от месеците, 5 569 лева за 4 броя за всеки от месеците, 70 204 лева за 96 броя за всеки от месеците, като за месеците март и ноември 179 345 лева съгласно договорен и подписан колективен трудов договор, 129 993 лева за 148 броя за всеки от месеците, 182 404 лева за 178,5 броя за всеки от месеците, като за месеците май и ноември 301 517 лева съгласно договорен и подписан колективен трудов договор, 392 375 лева за 407 броя за всеки от месеците, 3 300 лева за 2 броя за всеки от месеците.

Галерия