Решението касае промяната на цената за паркиране за час в обхвата на зоната. Снимка Архив Черноморие-бг

Решението касае промяната на цената за паркиране за час в обхвата на зоната. Снимка Архив Черноморие-бг

Областният управител на Бургаска област Пламен Янев спря решението на Общинския съвет в Бургас за поскъпването на цената за паркиране в обхавата на Синята зона в община Бургас. Причината е, че липсва мотивирано предложение за увеличаването на услугата, финансово-икономическа обосновка и не са представени разчети на дейността, приходите и разходите. Не са калкулирани очакваните постъпления, нито необходимите средства за предоставяне на услугата през тази година.

Решението за промяна на цената за паркиране бе взето на сесията на Общинския съвет през декември миналата година. Докладната записка на кмета на Бургас Димитър Николов относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас бе подкрепена с 35 гласа "за", 11 "против" и 4 "въздържал се". В предложението бе записано, че цената за краковременно паркиране се променя от от 1 лв./час на 1,30 лв./час.

При обстойно извършена проверка от Областна администрация за законосъобразността на решението на Общинския съвет се установява, че то е незаконосъобразно. Съгласно нормативните изисквания "размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се определя след представено мотивирано предложение от съответната дирекция или второстепенен разпоредител с бюджет, които извършват дейността или предоставят съответната услуга".

В хода на осъществяване на контрол областният управител изисква от Община Бургас и Общински съвет Бургас да представят от съответните ресорни дирекции и общински предприятия предложения, с които да се обосновава необходимостта от повишаване на цените на предоставяните от тях услуги, предвидени в проекта на Наредбата. В предложението на ОП "Транспорт" липсва финансово-икономическа обосновка, определяща конкретния размер на предложеното увеличение. Текстът, аргументиращ исканото увеличение, е общ, като се позовава на инфлация, увеличена поддръжка на зоната, евентуални бъдещи инвестиции в уеб продукт, подобряващ паркирането, но без никаква конкретика, както и без обосновка какво пречи и при тази цена да се извършат тези дейности.