Съветниците се събраха на извънредна сесия, за да гласуват докладната на Община Бургас. Снимка Лина Главинова

Съветниците се събраха на извънредна сесия, за да гласуват докладната на Община Бургас. Снимка Лина Главинова

Общинският съвет в Бургас реши да бъдат отпуснати 50 000 лева от бюджета на Община Бургас за Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено" (СНЦ "МИРГ Бургас-Камено"). С тези средства сдружението ще кандидатства по процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година. За да стане това факт обаче, бе свикана извънредна сесия на местния парламент, за да бъде гласувана, входирана от общинската администрация докладна записка. Тя бе подкрепена от 35-е от общо 51 съветници, които бяха на сесията.

Целта на мярката е" "Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез стремеж към постигане на следната специфична цел: насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика". Финансовата помощ е безвъзмездна, като максималният й размер за стратегия прилагана от МИРГ е 3 911 660 лева, финансирана единствено със средства от ЕФМДР, като до 25% от общия размер са текущи разходи за управлението и изпълнението на стратегията, обучения, мониторинг и оценка, популяризиране и обмен.

За срока на изпълнение на стратегията за ВОМР Местната инициативна рибарска група следва да осигури самостоятелен офис, служители на пълен работен ден и офис оборудване. Съгласно изискванията на финансиращата програма, офисът следва да бъде разположен на територията на МИРГ, а именно: квартал "Крайморие"; комплекс "Меден рудник"; селищно образувание "Ченгене скеле"; село Димчево, село Извор, село Маринка, село Твърдица или територията на община Камено.

От Община Бургас предлагат за нуждите на Местната инициативна рибарска група да бъдат предоставени безвъзмездно части от административна сграда, находяща се в град Бургас, комплекс " Меден рудник", зона "А", с идентификатор 07079.651.42.2 по КККР на гр. Бургас, цялата с площ 1154 кв. метра, актувана с АОС №900/29.07.1998 г., а именно: помещение 1 с площ от 20, 28 кв. метра; помещение 5 с площ от 14, 50 кв. метра и помещение 6 с площ от 22, 22 кв. метра в блок "В", съгласно приложената схема, за разпределение на сградата.

За дейността на МИРГ и предвид технологичните срокове за подготовка на искания за плащане, е необходимо осигуряване на оперативен финансов ресурс в размер на 50 000лева, за чието отпускане ОбС гласува на извънредната си сесия днес.

Посочената сума се предоставя на СНЦ "МИРГ Бургас-Камено" за оперативни разходи във връзка с управление на Стратегията за целия период на нейното прилагане. След одобрение и възстановяване на окончателно плащане от страна на Разплащателната агенция държавен фонд "Земеделие" сумата от 50 000 лева, следва да бъде възстановена на Община Бургас от СНЦ "МИРГ Бургас-Камено".