50% ще бъдат намалени и таксите за ползване на площи на пазари и тържища в Бургас. Снимка Архив

50% ще бъдат намалени и таксите за ползване на площи на пазари и тържища в Бургас. Снимка Архив

Общинският съвет в Бургас прие мерки в подкрепа на бизнеса като наруши собствения си правилник за работа. Докладната записка е входирана от групата на ГЕРБ в местния съвет. В нея те предлагат:

- Намалява с 50% заплащането на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас).

- Намалява с 50% наемните цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето.

- Намалява с 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

Заради липсата на пълна документация по докладната записка, съветниците от опозицията ("БСП за България" и СЕК б.а.) поискаха тя да бъде оттеглена, да бъде окомплектована и гласувана отново.

По време на дебатите Йордан Георгиев от БСП предложи времето за действие на мерките да бъде удължено до два месеца след спиране на извънредната ситуация. Станимир Апостолов от СДС го репликира, че това не може да стане, заради приетия от Народното събрание закон на 13-ти март миналата година.

"Винаги могат да се удължат сроковете, да приемем сега докладната записка, за да помогне на бизнеса", заяви в свое изказване Бойчо Георгиев (ГЕРБ).

"Това е стил и метод на работа на мнозинството. Хвърляте ни едни цифри на заседанието и е трудно да бъдат осъзнати", заяви Георгиев.

Константин Бачийски (СЕК) предложи мерките да влязат в сила веднага след гласуването им и да важат два месеца след изтичане на извънредната ситуация, като по този начин подкрепи вече направеното от Йордан Георгиев предложение за времетраенето на мерките.

Павел Маринов ("БСП за България") предложи гласуването на докладната записка да бъде отложено. Тя да бъде изпратена за становище до администрацията, окомплектована и разгледана отново на сесия. "Ако искате да приемете докладната, това ще създаде прецедент за нарушаване на правилника, който ние сме гласували", заяви Павел Маринов.

В подкрепа на Маринов се изказа и колегата му от групата Христо Панайотов. Той репликира и изказване на Георги Дракалиев (ВМРО). "Ако се бяхте справили с правилата и не бяхте нарушили правилника, нямаше да водим дебати сега", заяви Панайотов.

Предложението на опозицията намаляването на наемните цени да бъде увеличено от 50 на 75% бе подкрепено с 16 гласа "за", 6 "Против" и 17 "въздържал се". Докато се зареждаше в системата предложението на Бачийски за удължаване на срока на действие на мерките, Бойчо Георгиев го репликира с думите: "Бачийски не се обаждай и без това няма да го приемем". Минута по-късно предложението бе прието с 21 гласа "за", 2 "против" и 13 "въздържал се".

Цялата докладна записка бе подкрепена с 35 гласа "за", 0 "против" и 3 "въздържал се".