ОУ Найден Геров е водещ кандидат по проекта

ОУ Найден Геров е водещ кандидат по проекта

Общиският съвет в Бургас даде "зелена светлина" на Основно училище "Найден Геров". Съветниците подкрепиха докладната записка, с което дават възможност на училището да кандидатства с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.

Оперативното звено и Съветът за управление на Териториалната стратегия по програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 стартират първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата България – Турция 2021-2027. Предвиденият бюджет за настоящата покана за предложения възлиза на 13 423 529 евро.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на специфична цел 1: "Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация".

Специфична цел 1 се основава на следните области на интервенция

- Конкурентоспособност и бизнес среда;

- Дигитализация и климатична неутралност на местната икономика;

- Пригодност за заетост и адаптивност към пазара на труда;

- Туризъм;

- Екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал.

ОУ "Найден Геров" участва с проектно предложение "Together for sustainable and inclusive economic growth" - "Заедно за устойчив и приобщаващ икономически растеж" и е водещ кандидат, а партньори са Общински исторически музей - Средец, Асоциация за селски услуги в окръг Визе, Турция и Ръководство на село Кишлачик, Турция.

Дейностите по проекта са:

- Обзавеждане и ремонт на изложбени площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща" - Средец;

- Изграждане на изложбена ограда и организиране на фотоизложба;

- Интерактивна открита зона за туризъм и дейности за изграждане на капацитет за деца и техните родители;

- Създаване на онлайн базирана платформа за онлайн панаир между бизнеси от България и Турция (съвместна дейност);

- Превръщане на централния площад в привлекателно място за отдих и строителни дейности на главния площад на село Кишлачик;

- Семинари за популяризиране на онлайн панаира с бизнес фокус и подобрена туристическа атракция;

- Организиране на културен фестивал в Средец;

- Фестивал на талантите в Турция и заключителна конференция за проекта.

Безвъзмездната финансова помощ е 804 978.95 евро.

Проектното предложение попада в специфична цел 1 "Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация".

С 44 гласа "за" съветниците дадоха съгласие ОУ "Найден Геров" да участва в първата покана и дадоха правомощия на директора Лазар Налбантов да подпише необходимите документи по т.1.