Община Бургас е първенец по подадени проекти по програмата. Снимка Община Бургас

Община Бургас е първенец по подадени проекти по програмата. Снимка Община Бургас

Община Бургас подаде 213 проекта за саниране на жилищни блокове по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб "Зелена България". И така е първенец в страната по подадени проектни предложения. Общата им стойност е 456 208 420 лева.

Общият размер на средствата за безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 1 129 881 600 лева. Към момента тези средства са разпределени по общини, като за Бургас те са в размер на 80 000 000 лева, което се равнява на едва 17 % от стойността на подадените проектни предложения.

Предстои Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Община Бургас ще настоява, правителството да намери решение, с което да бъдат удовлетворени всички одобрени проектни предложения, независимо дали е надвишен лимитът от 80 млн лева.

Вече е отворена за кандидатстване процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II", а насоките са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като средствата по процедурата са в размер на 282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

За повече информация желаещите може да се обръщат към Енергийния офис в сградата на Дома на НХК и на телефон 056/ 81 37 65.

Очакванията и ползите от реализирането на проектите са да се изпълнят основните цели на Програмата, подобрявайки енергийните характеристики на сградите, достигайки клас на енергопотребление "В", намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на разходите за енергия, подобрявайки условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.