Средствата за финансово подпомагане се предвиждат в бюджета на Община Бургас за всяка финансова година. Снимка Архив Черноморие-бг

Средствата за финансово подпомагане се предвиждат в бюджета на Община Бургас за всяка финансова година. Снимка Архив Черноморие-бг

Декларации излишно дублират контрола за финансово подпомагане на бургаския спорт. За това алармираха председатели на спортни клубове, развиващи дейност на територията на града.

С писмо, адресирано до всички спортни клубове, получаващи средства от бюджета на Община Бургас за финансово подпомагане, председателите са били уведомени, че е необходимо да подадат декларация до зам.-кмета по култура, туризъм и спорт Диана Саватева и до отдел "Финансово-счетоводни дейности".

В тях те трябвало да уведомят, дали управляваният от тях клуб ще извършва спортно-тренировъчна и състезателна дейност до края на календарната година.

Искането било във връзка с предстоящото изплащане на втори транш от субсидиите на спортните клубове за 2020 г. Актуализирането на информацията било необходимо заради пандемията от Ковид – 19, в резултат на която много голяма част от спортовете не успели да възстановят обичайния си ритъм на работа.

Според ръководствата на спортните клубове тези декларации са напълно излишни по няколко причини.

Първо, изплащането на субсидиите на спортните клубове, които отговарят на условията за финансово подпомагане, се извършва въз основа на методика за разпределение и изчисление точките за предходната година.

Средствата за финансово подпомагане се предвиждат в бюджета на Община Бургас за всяка финансова година и се утвърждават от Общински съвет – Бургас.

Срокът за подаване на формулярите и документите в деловодството на общината е до 15 януари.

Второ, Наредбата ясно и точно регламентирана счетоводната отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, като допустими за финансиране са само фактически извършените разходи, доказани с фактури, до размера на договорените средства за дейностите. Отчетът на разходването на финансовите средства се прави за текущата година до 31 декември.

В случаите, в които през годината са настъпили промени относно неизпълнение на някое от условията по действащата Наредба, спортният клуб трябва да уведоми Община Бургас и да възстанови неправомерно получените средства, заедно със законната лихва от датата на предоставянето им до датата на окончателното възстановяване.

Когато размерът на фактически отчетните финансови средства е по-нисък от размера на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, спортният клуб възстановява разликата по банковата сметка на Община Бургас в срок до 31 януари на годината, следваща годината на отчитане.

Контролът върху отчетените от спортните клубове средства се осъществява от дирекция СДЗС и дирекция БФ при Община Бургас. Длъжностни лица от отдел СП, съвместно с експерт - финансист от дирекция СДЗС, извършват проверка за законосъобразност и целесъобразност. За установени неправомерно отчетени разходи се изготвя становище. Отчетът и становището към него се предоставя на отдел „Финансово-счетоводни дейности“ към дирекция БФ за последващ контрол.

Трето, началото на новата спортно-състезателна година е различно за видовете спорт. Едни започват през есента, други от новата календарна година. Самото участие на спортните клубове в държавните първенства е регламентирано в Закона за спорта и в Устава и наредбите на съответните спортни федерации.

По време на коронавирус пандемията много от заплануваните състезания и турнири от държавния и международния календар не се състояха или бяха отменени. По тази причина коректно бургаски клубове уведомиха по надлъжния ред Община Бургас за неусвоените средства.

С така действащата Наредба за финансово подпомагане не ни стана ясна целта на писмото от отдел „Култура, туризъм и спорт“. Изисканите от нас декларации са напълно излишни и ненужни. Въпреки това ние попълнихме и изпратихме такива.

А дали ще развиваме спортно-тренировъчна и състезателна дейност до края на годината, никой не може да отговори. Убедихме се, че всички, както и целият свят, можем да бъде зависими в един момент само от един вирус, коментираха бургаски спортни клубове.

Разпределението на средствата за 2020 г. за финансово подпомагане на спортните клубове от община Бургас е 630 000 лв. Заради К-19, с решение на Общинския съвет, сумата беше редуцирана с 16,7% и към момента тя е 524 790 лв.

 

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

Уважаеми ръководители на спортни клубове,

Във връзка с предстоящото изплащане на втори транш от субсидиите на спортните клубове за 2020 година, Ви молим в срок до 28-ми август (включително) да декларирате по имейл, че управляваният от Вас клуб ще извършва спортно-тренировъчна  и състезателна дейност до края на календарната година.

Това актуализиране на информацията ни е необходимо,  тъй като голяма част от спортовете не успяват да възстановят обичайния си ритъм на работа, заради пандемията от Ковид 19.

Коректните данни, подадени от Ваша страна, ще ни улеснят изключително много, което ще бъде взето предвид в работата ни през следващата година.

Моля, имейлите да бъдат изпращани до Галина Момчилова - Ст. счетоводител „ФСД“ - [email protected], с копие и до имейл: [email protected]

Исканата информация не се отнася за клубовете, на които към настоящия момент им е изплатена цялата субсидия!

С уважение Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“