Ръкописи се приемат до 31-и март тази година

Ръкописи се приемат до 31-и март тази година

Първата сесия за финансиране на авторски ръкописи със средства от бюджета на Община Бургас започва на 1-и февруари, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Авторите могат да кандидатстват до 31-и март.
Работата на експертната комисия във връзка с "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на бюджетни финансови средства за издаването на книги на бургаски автори" ще започне от 1-и април и ще завърши на 15-и май.
След този етап предложенията за финансиране ще бъдат представени за окончателно решение на вниманието на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас.
Ръкописите се подават в Деловодството на Общината, улица "Александровска" 26, за Йорданка Ананиева, зам.-кмет "Образование и култура".
* Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори:
Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в Деловодството на Община Бургас се подават следните документи:
4.1. Цялостен ръкопис в 3 екземпляра - напечатан на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.
4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.
4.3. Оферта от издателство, съдържаща технически параметри, тираж и проекто-стойност за издаване на книгата.
4.4. Формуляр за кандидатсване по образец (Заявление)
4.5. Творческа биография на кандидата.
Чл.5. Документите по чл. 5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата, при оценяване на произведението му в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:
5.1. Плик № 1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4. (1) т.4.1, 4.2. и 4.3.
5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4. (1) т.4.4. и 4.5.