Срокът за подаване на документи ще бъде едномесечен след приемане на бюджета на община Варна за съответната година. Снимка Архив Черноморие-бг

Срокът за подаване на документи ще бъде едномесечен след приемане на бюджета на община Варна за съответната година. Снимка Архив Черноморие-бг

Общински фонд ще финансира проекти на медиите във Варна. Правила за финансирането за 2022 г. бяха одобрени на заседание на Постоянната комисията по културно и духовно развитие към Общински съвет – Варна. Целта е да се даде възможност на медийните доставчици да кандидатстват за финансова подкрепа от Община Варна при спазване на определени изисквания.

На база на натрупания опит, капацитет и изградени механизми за мониторинг и контрол на фонд "Култура" беше решено финансирането да се осъществява през общинския фонд, като се обособи отделно направление "Медийни проекти". Бюджетът по това направление ще бъде част от общия бюджет на фонд "Култура", като Експертният съвет няма да може с решение да пренасочва средства от него към другите направления, както и обратно. Така ще се гарантират правата и интересите на различните групи кандидатстващи – културни организации, индивидуални артисти и медии, беше изтъкнато на първото за годината заседание на комисията.

Финансовата подкрепа ще бъде на конкурсен принцип, като за финансиране ще се одобряват до два проекта. Максималната сума, която може да бъде отпусната, е: до 15 000 лева за проекти с краткосрочно изпълнение (до 3 месеца) и до 30 000 лева за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на отчетния период. Ако кандидатът е подал заявление и по друго направление по фонд "Култура", ще се предоставят средства само за един медиен проект.

Одобрение ще получават проектни предложения с иновативни идеи, разработени в развитие, изпълнени от екип с доказана експертност. Ще се подкрепят също проекти, които подобряват осведомеността по теми от местния живот; дават възможност за представяне на различни гледни точки; подпомагат дебатирането по проблеми от местния живот; насърчават независимите оценки за събитията в община Варна; представят различни групи от местната общност, включително уязвими групи и хора в неравностойно положение. 

При равни други условия допълнителна тежест ще имат медийни проекти, които ще се осъществяват чрез повече от един канал за достигане до варненската аудитория и са достъпни за хората с увредено зрение или слух. С преимущество ще са също кандидати, доказващи посещаемост и информационно покритие, рейтинг, както и по-продължително осъществяване на медийни услуги.

Срокът за подаване на документи ще бъде едномесечен след приемане на бюджета на община Варна за съответната година. Месец след изтичането на този срок ще бъдат обявявани и резултатите.

Предложените правила за финансиране на медиите за 2022 г. ще бъдат разгледани и от Общинския съвет, който трябва да вземе крайното решение.

Комисията по културно и духовно развитие одобри също изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд "Култура". С тях се цели намаляване на административната тежест и осигуряване на по-гъвкави условия, чрез които по прозрачен начин ще се разпределят публични средства за финансово подпомагане на културни проекти. Една от промените е свързана със справянето с последствията от COVID-19. Юридически и физически лица ще могат да кандидатстват с до две проектни предложения в рамките на програмата за текущата година, но само едно ще може да бъде финансирано. Според друга поправка Експертният съвет вече няма да има право да пренасочва средства към други направления, в случай че има неусвоено финансиране или липсват кандидати в дадено направление.

Насоките за кандидатстване по направленията на фонд "Култура" също получиха подкрепата на членовете на ресорната комисия. Сред задачите за 2022 г. е насърчаването на проекти, които са в съответствие с инициативата "Нов европейски Баухаус" – иновативен културен проект за Европа. В сила остават облекченията относно собственото финансиране. Кандидатите ще трябва да осигурят 5%, а не 30% собствен финансов принос, както беше заложено преди началото на пандемията. Допустимият процент на административните разходи в бюджета на проектите също се запазва до 25%. Заради COVID-19 и през 2022 г. направлението "Нови фестивали и конкурси" ще остане неактивно.