По време на обученията ще бъде представено законодателството в тази област

По време на обученията ще бъде представено законодателството в тази област

Обучават граждани как да опазват природата. Първото обучение ще се проведе на 29-ти февруари, събота, от 10.00 часа в природозащитен център "Пода" край Бургас. Гост лектори са специалисти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), работещи в областта на прилагането на националното и европейското екологично законодателство.

Това е първата от пет срещи с над 126 граждани от пет града в страната, които заявиха желание за участие в обученията, които БДЗП ще проведе. Следват срещи в Пловдив, София, Варна и Свищов.

По време на обученията участниците обстойно ще бъдат запознати със законодателството прилагано в областта на околната среда у нас. Съществена част от срещите ще бъде споделянето на примери от практиката и опита на БДЗП, трупан през годините. Екипът на дружеството ще разкаже за реални казуси, в които е участвал, при защитата на българската природа по южното и северното Черноморско крайбрежие.

Опазването на природата до голяма степен зависи от правомерното прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000". Това е една от съществените теми на предстоящите обучения.

В края на тези обучения се очаква, участниците в тях на местно ниво да могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, да могат да участват в попълването и ползването на  база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.