Наводнението на 25-и октомври в Бургаско взе човешки жертви и причини огромни щети. Снимка Лина Главинова

Наводнението на 25-и октомври в Бургаско взе човешки жертви и причини огромни щети. Снимка Лина Главинова

Басейнова дирекция "Черноморски район“ ще проведе обучително-информационна среща със заинтересованите страни в областите Бургас, Сливен и Ямбол. Срещата  ще е на 21-и ноември,  от 11.30 ч в хотел "Мираж“ - Бургас. Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция. За участие поканени представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК, регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението“.