Изискванията към кандидатите за ръководители на лечебни заведения са идентични

Изискванията към кандидатите за ръководители на лечебни заведения са идентични

Общинският съвет във Варна обяви конкурси за управителни органи на 11 лечебни заведения и 6 търговски дружества - общинска собственост.  Това са ДКЦ I "Св. Клементина", ДКЦ "Св. Иван Рилски" в квартал "Аспарухово", ДКЦ III, ДКЦ IV, ДКЦ V "Св. Екатерина", ДКЦ "Чайка". Ръководители се търсят също за: "Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна", "Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна", "Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна", "Дентален център I Варна" и "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна". С конкурси ще се попълват още съветите на директорите на: "Ученическо и столово хранене", "Пазари", "Дворец на културата и спорта", "Градски транспорт", "Стадион Спартак", и ще бъде избран управител на "Обреди".

Заявленията за участие в конкурсите заедно с необходимата документация се приемат в деловодството на Община Варна, булевард "Осми Приморски полк" №43. Срокът за подаване на документите за лечебните заведения е 30-дневен от публикуване на обявата, а на търговските дружества – 45 дни. И двете обявления са публикувани на 15 януари 2022 г. в един централен ежедневник и на интернет страницата на Общински съвет – Варна.

Изискванията към кандидатите за ръководители на лечебни заведения са идентични. От желаещите да заемат поста се изисква да са магистри по медицина, съответно по дентална медицина, или по икономика и управление и с квалификация по здравен мениджмънт. Необходимо е да имат най-малко пет години професионален опит; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; да не са обявени в несъстоятелност; да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

Конкурсът ще се проведе в три етапа. В първия етап ще се извърши проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания. Следващото ниво е представяне  от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Последната част от конкурсната процедура е събеседване с кандидатите.

Подобни са изискванията и към кандидатите за ръководни органи на търговските дружества. Необходимо е те да имат подходящо образование с оглед спецификата на дружеството; минимум 5 години опит; професионални умения в областта на стратегическото планиране и оперативното управление и др.

При този конкурс първо ще бъде направена проверка по допустимост въз основа на внесените документи. След това Комисията по номиниране ще публикува на интернет страницата на Общински съвет – Варна списък с допуснатите кандидати и ще определи 14-дневен срок за изготвяне на концепция за развитие на съответното дружество.

Процедурата за оценка ще включва две части – писмена и устна (интервю), като и за двете се определят минимални оценки., непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурса. Писмената част предвижда представяне на план за развитие на дружеството, съобразен с политиката на Община Варна. Устната част ще се състои от предварително определени и одобрени от Комисията за номиниране въпроси, на които всеки един от кандидатите следва да отговори.