Гласуването ще става с подвижна избирателна кутия. Снимка Архив Черноморие-бг

Гласуването ще става с подвижна избирателна кутия. Снимка Архив Черноморие-бг

Централната избирателна комисия определи със свое решение правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на предстоящите избори за 45-то Народно събрание, които ще се проведат на 4-ти април.

При посещенията на адресите на избирателите членовете на постоянна секционна избирателна комисия носят със себе си списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирателната кутия, бюлетините, непрозрачната кутия за поставяне на отрязъците, списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 72-НС), печата на ПСИК и химикалка, пишеща със син цвят.

Гласуването се извършва при спазване на противоепидемичните мерки съгласно указания на министъра на здравеопазването.

Избирател с трайно увреждане, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборното помещение, подал е заявление по съответния ред, определен в Изборния кодекс, и е вписан в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, се посещава в изборния ден от подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), за да упражни правото си на глас.

Гласуването се извършва в дома на избирателя с трайно увреждане.

Гласуване на избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, при възможност пред входа на жилището.

Гласуването се извършва в следната последователност на действия:

- Подвижната избирателна кутия се поставя на достъпно и видно място в дома на избирателя.

- Членовете на ПСИК сверяват данните от документа за самоличност на избирателя с тези от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписват ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. Избирателят получава от член на ПСИК химикалка, пишеща със син цвят, и бюлетина, която се откъсва от кочана пред него, след което се сгъва и подпечатва на едно място на гърба от члена на ПСИК при предаването й. След като избирателят отбележи своя вот, сгъва бюлетината по указания начин и я подава на членовете на комисията. Член на ПСИК поставя втори печат на гърба, проверява номера на бюлетината за съответствие с номер в кочана и откъсва отрязъка с номера на бюлетината за пускане в непрозрачната кутия. Документът за самоличност остава в членовете на комисията до полагане на подписа от избирателя в списъка за гласуване. В графа забележки на списъка за гласуване член на комисията вписва часа на гласуване.

Членовете на ПСИК посещават избирателите по домовете им до изчерпването им в списъка, но не по-късно от 20.00 часа, а когато в 20.00 часа има непосетени избиратели – гласуването продължава, но не по-късно от 21.00 часа.

В случай че избирател не бъде открит на заявения от него адрес, в графа "Забележки" на списъка за гласуване срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и списъкът се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията.