В местния референдум участваха 75,01% от имащите право на глас избиратели. Снимка Архив Черноморие-бг

В местния референдум участваха 75,01% от имащите право на глас избиратели. Снимка Архив Черноморие-бг

Правителството реши да оттегли предложение до президента да издаде указ и отмени свое решение от 24 март 2021 г. за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център град Обзор, област Бургас, съобщиха от Министерски съвет.

По предоставени данни от Министерство на финансите за приходи и разходи - общо и в т.ч. разходи за местни дейности от последния годишен отчет за касово изпълнение на бюджетите на общините към 31-ви декември 2022 г., както и предоставена от община Несебър информация, се обосновава предположението, че новосъздаващата се община би имала затруднения по отношение на финансовото обезпечаване на важни местни дейности като комунално стопанство, жилищно строителство и благоустройство, местни социални услуги. Образуването на такава ще изисква създаване и финансиране на нови структури на общинска администрация и общински съвет, както и на други звена, които да обезпечават функционирането на необходимите дейности и услуги, които досега са били изпълнявани от община Несебър. Ще бъде необходимо и изграждане на нови финансово-информационни системи, както и на подходяща инфраструктура, обезпечаваща извършването на съответните дейности, което ще доведе до допълнително увеличаване на разходите на новосъздаващата се община и до риск от генериране на просрочени задължения.

Отмяната на решението на Министерски съвет ще предотврати евентуален фискален риск по отношение на бюджета на новосъздаващата се община предвид недостатъчния приходен капацитет за финансиране на разходите за съответните дейности и явяващия се вследствие на това значителен дефицит, както и на негативен ефект за самото население, тъй като може да възникне необходимост от увеличаване на размерите на местните данъци и такси.

Референдумът с въпрос: "Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център град Обзор, състояща се от населените места - град Обзор, села Баня, село Приселци, село Раковсково, село Емона, село Паницово, село Козница?" се проведе на 28-ми февруари 2021 година и в него участваха 75,01% от имащите право на глас избиратели. Въпреки това до издаване на президентски указ за създаване на нова община така и не се стигна. А днес със свое решение служебният кабинет оттегля предложението си до президента Румен Радев за издаване на въпросния законов акт.