С приемането на Наредбата се регламентират ясни и унифицирани правила за прилагане на основите, от които всяка община може да избере, за да определи таксата за битови отпадъци. Снимка Архив

С приемането на Наредбата се регламентират ясни и унифицирани правила за прилагане на основите, от които всяка община може да избере, за да определи таксата за битови отпадъци. Снимка Архив

Правителството прие Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

С приемането на Наредбата се регламентират ясни и унифицирани правила за прилагане на основите, от които всяка община може да избере, за да определи таксата за битови отпадъци, така че да се постигне максимално обвързване между генерираното количество битови отпадъци и дължимата такса за тях. Документът регламентира начините за определяне на таксата при всяка от приетите в Закона за местните данъци и такси основи, като са използвани и формули за изчисляване. Също така се унифицира и образец на документ, в който се представят необходимите разходи за предоставяне на услугите, като целта е да се намалят случаите на включване на недопустими разходи при определянето на таксата.

С приемането на Наредбата се постига прозрачност и публичност на включваните разходи при определянето на разходите в план-сметката, като е определен форматът на информацията и данните за таксата за битови отпадъци, които общината трябва да публикува на своята интернет страница за информация на гражданите.

Наредбата регламентира видовете дейности по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и относимите разходи на общината за извършването им. Изчерпателно се посочват източниците на финансиране на тези разходи за оказване на услугите, които се предоставят от общините във връзка с управлението на битовите отпадъци. Изрично е регламентирано, че разходите, които се финансират от други източници, различни от таксата за битови отпадъци, се изключват от план-сметката при определяне на таксата за битови отпадъци за разпределяне към задължените лица.