Промените бяха гласувани на заседание на комисията, изработваща новия правилник. Снимки ОбС Варна

Промените бяха гласувани на заседание на комисията, изработваща новия правилник. Снимки ОбС Варна

Предложените промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна бяха гласувани на заседание на ресорната комисия към местния парламент. Измененията се правят по предложение на председателя на ОбС Тодор Балабанов с цел оптимизиране на работния процес.

Според направените предложения за промени, корекции в проекта за дневен ред на ОбС и неговите комисии ще се правят единствено в писмен вид. Има условие те да са постъпили в деловодството до 12:00 часа на предхождащия заседанието ден или при извънредни обстоятелства, налагащи промените. Предложенията трябва да съдържат обосновка, включително оценка за необходимите финансови и други ресурси, както и проект на решение, в който да се посочва правното основание за вземане на решението. При проектите на нормативни актове задължителни елементи са мотивите и предварителната оценка на въздействието. Необходимо е също да се посочи извънредният характер на обстоятелствата, налагащи включване на предлаганата промяна в проекта за дневен ред, причините и крайният срок, в който Общинският съвет трябва да се произнесе. За въпроси от извънреден характер се считат тези, при които би се стигнало до значителна или трудно поправима вреда, ако не бъдат включени в дневния ред.  

Сегашният правилник позволява да постъпват и устни предложения в началото на заседанията, но това създава предпоставки за неясноти и забавяне на планирания работен процес. В голямата си част устните предложения не бяха придружени от обосновка, често липсваше и проект на решение. Не се спазваше редът, установен в Закона за нормативните актове, а именно към проектите за нормативни актове да има мотиви и предварителна оценка на въздействието.

Членовете на комисията гласуваха също да се регламентира времето за изказвания, каквото към момента липсва на заседанията на комисия. Присъстващите ще имат право да се изказват до 5 минути по обсъждания въпрос. Когато изказващият се се отклонява от темата, след предупреждение председателят ще може да му отнема думата. Освен това общинският съветник няма да има право да говори по същество повече от веднъж по един и същи въпрос.

Предстои докладната записка с промените в правилника да бъде гласувана на сесия на ОбС.

Галерия