Представители на 8 страни дискутират иновациите в ЕС В срещата вземат участие представители на регионални и местни власти и организации, членуващи в мрежата. В срещата участват партньори от Северна Карелия (Финландия), Лапландия (Финландия), Прешов (Словакия), Източна Македония – Тракия (Гърция), Есзак-Алфорд (Унгария), Видземе (Латвия), Вармия-Мазури (Полша), Южен трансдунавски регион (Унгария), Северозападен регион (Румъния) и Агенция за регионално развитие и иновации (Бургас, България). АРРИ е партньор в NEEBOR и участва в срещите на Управителния комитет и работната група на проектa, който се изпълнява по Програма INTERREG IVC.

 

Всяка година мрежата организира срещи на работната група на мрежата в различни региони с цел да осигури достъп на своите членове, партньори и съседи до специфични теми и политики, свързани с ЕС. През 2010 г. мрежата постави акцент върху иновациите в ЕС. Темата на срещата съвпада с настоящите приоритети в Европейската иновационна политика. Без съмнение, иновациите са в основата на новата стратегия Европа 2020, която е наследник на Лисабонската стратегия.

Източните гранични региони на ЕС представляват отличен потенциал за иновации, който е вертикално – от Финландия до Кипър, както и хоризонтално – по границите на ЕС. Трансграничното сътрудничество трябва да бъде платформа и източник за създаване на иновации и нови идеи в много области. Членовете на мрежата NEEBOR настояват иновациите да бъдат по-близо до регионите, градовете, общините и техните съседи по източните външни граници на ЕС. Иновационният процес има силно местно влияние, което може да се използва за по-бързо развитие на регионите. Регионалните и местни политики играят все по-важна роля, която трябва да се взема под внимание в процеса на формирането на политики в ЕС. Регионалните и местни иновационни стратегии трябва постепенно да се изпълняват с цел стимулирането на иновациите по източните външни граници на ЕС.