Общественото обсъждане на проекта за бюджет е планирано за 25-ти януари. Снимка Община Варна

Общественото обсъждане на проекта за бюджет е планирано за 25-ти януари. Снимка Община Варна

Макрорамката на бюджета на Община Варна за 2024 г. възлиза на 707,7 млн. лева. Приходите от делегирани държавни дейности са в размер на 338,6 млн. лева, а от местни дейности – 369,1 млн. лева.

"Варна няма да вдига данъците, фокус са ни хората, естетизацията на града, привличането на инвестиции. Тези приоритети са заложени в проектобюджета на Варна за 2024 година", това коментира кметът на Варна Благомир Коцев след публикуването бюджета в сайта на Община Варна.

С най-голям относителен дял в бюджета е функция „Образование" – 37 %, което е 263,4 млн. лв. През 2024 г. ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, детски градини и ясли, в създаване на модерна материално-техническа база за образование и кариерно развитие. Заложено е и увеличение с минимум 8,4% на заплатите на педагогическите специалисти и съизмеримо с това - на заплатите на непедагогическия персонал от 01.01.2024 г.

„Варна – град на действието. Естетизация на Морската столица" е водещ приоритет. Той предвижда подобряване на градската среда чрез проектиране и изграждане на нови инфраструктурни обекти, изграждане на обществени площи за спорт и отдих, изграждане на зелен пояс за Варна с паркове в 5-те района за по-чист и зелен град, ремонт на съществуващите обекти, в това число подлези, паркинги, тротоари и улици за осигуряване на достъпна жизнена среда. В документа е заложена генерална промяна в концепцията на управление на осветлението с дългосрочна перспектива чрез смарт-технологиите, която да доведе до значителна ефективност при използване на електрическата енергия; изграждане на видеонаблюдение на над 2 000 ключови места в целия град за ефективно осъществяване на контролни функции, които ще доведат до превенция на бъдещи противообществени прояви; поставяне на допълнително видеонаблюдение на 24 точки с постоянни вандалски прояви. Поддържането на чистотата в града на високо ниво и оптимизация на разходите за тази дейност чрез модерно сметосъбиране и изграждане на подземни контейнери също е заложено в бюджета заедно с изграждане на нови паркоместа, в т.ч. подземни паркинги с цел подобряване на само бизнес климата и туристическия капацитет, но и за бърза възвръщаемост на средствата.

Вторият приоритет, залегнал в документа, е „Варна – град на хората. Град без периферия". Целта е равномерно развитие и благоустройство на градската среда в кварталите и в центъра; създаване на удобствата за живот, учене, работа и придвижване на гражданите; подобряване на състоянието на градския транспорт; предоставяне на социални и административни услуги на високо ниво и възможно най-кратки срокове; поддържане на обществен ред и сигурност. Ще бъдат направени мащабни инвестиции в образователната система – ясли, детски градини, училища, общежития. Ще бъде модернизирана здравната инфраструктура с фокус здравето на хората.

Трети приоритет е „Варна – град на растежа и иновациите. Град на инвестициите". Той предвижда прилагане на мерки за привличане на български и чуждестранни инвеститори, изграждане на индустриална зона, подкрепа на предприемаческата и стартъп-екосистемите за генерална промяна на икономическия профил на Общината. Акцент са още усилията за постигане на кръгова икономика, стимулирането на нисковъглеродни производства, високите и дълбоките технологии; подкрепата за иновации, технологичен трансфер, космически технологии; привличане на инвестиции в аутомотив, електромобилност, изкуствен интелект, дигитализация и ИКТ-сектор; изграждане на R&D-центрове и др.; по-голям пазарен дял на Варна и региона в синята и зелена икономики на Европа.

Общината залага на амбициозна програма за привличане на европейски средства. Кандидатствала е с 12 проектни предложения за реализиране на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на обща стойност 125,3 млв. лв. Реализацията им започва през 2024 г., като изпълнението им ще продължи до 2026 г.

25,2 млн. лв. ще влязат в бюджета на Община Варна по програмата на Министерство на образованието за "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" за периода 2024-2026. Средствата са за четири проекта - нова сграда на III ПМГ „ Акад. Методи Попов" и Нови сграда към ДГ №39 „Приказка, ДГ №17 „Д-р Петър Берон" и пристройка на ясла №5 „Чуден свят".

100 милиона лева са осигурени от Министерството на финансите за обекти по Инвестиционната програма за общинските проекти, където Варна има одобрени 51 обекта за СМР и мащабно проектиране за 2024 г.

Община Варна залага средства в програми за подкрепа на хората. 453 500 лева са предвидени за общинските програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве. 230 560 лв. са предвидени за помощи на социално слаби граждани, които се отпускат с решение на Общинския съвет. Средства за здравни помощи на граждани са в размер на 580 000 лв., в т.ч. за лечение – 188 337 лв. и за инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 391 663 лв.  5,4 млн. лв. са заложени за услугата Домашен социален патронаж.

Документът залага на подобряване на събираемостта на просрочените задължение и на текущите данъци и такси, както и на глобите. В проектобюджета е заложена оптимизация на администрацията. Предвидени са и средства за по-добри условия в приюта за безстопанствени кучета в с. Каменар.

Капиталовата програма на Община Варна е на стойност 205 млн. лв. включително и средствата по европрограми. През 2024 г. ще се инвестират значителни средства в улично осветление, тротоари, подлези, Морската градина, културна и спортна инфраструктура, в здравния сектор, улици, тротоари, нови паркове и ремонт на пазарите.

Разходната част е съставена на принципа всички неефективно формирани и неприсъщи за дейността на общината разходи да бъдат елиминирани от проектобюджета. Той ще бъде представен пред варненци на публично обсъждане на 25.01.2024 г. в зала „Пленарна" от 17:00 до 19:00 ч. След това документът ще бъде внесен за обсъждане в ресорните комисии на Общинския съвет.