"Проф. Асен Златаров" с 33 одобрени проекта Според рейтингово проучване на университетите в България "Проф.д-р Асен Златаров" заема едно от първите места по отношение на професионално направление "химични технологии" и  "материали и материалознание".

На откритото заседание водено от проф. д-р Ненов – зам.-председател на колоквиума, се обсъдиха и отчетоха проекти финансирани от фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието, младежта и науката за Научно-изследователска и художествено творческа дейност.

Целта на колоквиума е да се даде гласност за получените резултати от научно-изследователската дейност.

Представени на дискусията бяха 12 проекта за научно-изследователска дейност: проучване на високо-технологични материали; експериментални изследвания върху изпарението на летливи  органични съединения; интерактивни технологии за обучение -  създаване на виртуална лаборатория; компютъра в урочната и извън урочната работа на преподавателя и студента, занимаващи се активно с физическа култура и спорт; медико-социална рехабилитация в Бургаския регион; информационна система за получаване на актуална информация за измененията на БДС; перспективи за използване на глицерола, получен при производството на биодизел; изследване на ултрафилтрационни и йонообменни мембрани в технологичните процеси; разработване на WEB-базирани учебни среди; високочувствителна система за анализ на глюкоза в храни и биологични течности.

В университета "Проф.д-р Асен Златаров" има два действащи колоквиума, като втория е към Факултета по обществени науки,  в продължение на три годините се отчитат в края на всяка година.