Проверката е извършена по сигнал подаден в РИОСВ - Бургас. Снимката е илюстративна

Проверката е извършена по сигнал подаден в РИОСВ - Бургас. Снимката е илюстративна

Разораните дюни на плаж "Бутамята" попадат в Натура 2000. Служители на Регионалната дирекция на околната среда и водите - Бургас и Община Царево извършиха проверка по сигнал за извършено нарушаване целостта на пясъчните дюни на територията на морски плаж "Бутамята", в землище на село Синеморец. Проверката констатира, че в югозападната част на морския плаж е извършено разораване и преминаване на едрогабаритна техника.

След съпоставяне на заснетият участък с данните от одобрената и приета специализирана карта за морски плаж "Бутамята" се установява, че от дейността са засегнати сиви пясъчни дюни. С помощта на GPS са заснети границите на засегнатия участък с цел определяне на местоположението  му спрямо пясъчните дюни - обекти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Територията на морския плаж попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - природен парк "Странджа", и в две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - "Странджа" за опазване на дивите птици и "Странджа" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Проверка в информационната система за Натура 2000 констатира, че засегнатият участък попада в картирани природни местообитания - приоритетно местообитание с код 2130* "Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност" и 2120 "Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица", които са предмет на опазване в защитена зона "Странджа" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Директорът на РИОСВ-Бургас е предал по компетентност сигнала и констатациите от извършената проверка на министъра на туризма.

Уведомено е и Териториално отделение – Царево към Районна прокуратура – Бургас, за произнасяне по компетентност за наличие на извършено престъпление, предвид че са засегнати местообитания, предмет на опазване.