Такава информация се получава на страницата на Централния депозитар. Снимки Лина Главинова

Такава информация се получава на страницата на Централния депозитар. Снимки Лина Главинова

С персоналния си идентификационен код (ПИК) всеки може да провери какви акции притежава от масовата приватизация, установи проверка на "Черноморие". Информацията за безналични ценни книжа се съхранява в Централния депозитар. Именно в този регистър са вписани и акциите, придобити в резултат на масовата приватизация.

"Съхраняваните данни за това кой гражданин и фирма колко акции имат в дадени дружества, по българското законодателство представляват лична финансова информация със статут на банкова тайна. Поради това достъпът до тази информация е ограничен само до самите притежатели на ценни книжа за собствените им акции и до Комисия за финансов надзор.  За всички останали институции разкриването на тази информация става чрез съдебно решение или с изрично съгласие на лицето", обясниха от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас.

До момента, за да получат информация за притежаваните от тях ценни книжа, гражданите трябваше да отидат в офиса на инвестиционен посредник или банка и да сключат договор за посредническа услуга.

"Чрез интернет портала тази информация вече е достъпна за лицата директно през инернет и безплатно", поясниха от приходното ведомство.

За да получат достъп до тази информация лицата трябва да притежават издаден от НАП персонален идентификационен код (ПИK). С него те се идентифицират пред Централен депозитар през електронния портал. Всеки може да вземе своя ПИК, като отиде до Териториалната дирекция на НАП.

След идентификацията посредством издаден от НАП ПИК лицето получава достъп до информацията за притежаваните от него ценни книжа. Информацията съдържа: 

  • ISIN код на емисията  ценни книжа
  • Име на дружеството, от което са ценните книжа
  • Брой ценни книжа
  • Ако ценните книжа са в подсметка, управлявана от инвестиционен посредник – името на инвестиционния посредник.

Предоставя се информация за всички притежавани от лицето ценни книжа: акции, облигации, права и др., независимо от начина на придобиването им.

Предоставя се информация за всички ценни книжа, които лицето притежава, както в публични дружества – такива, които се търгуват на борсата,  така и в такива , които не се търгуват на борсата.

Електронният портал е достъпен само за физически лица.

През портала може само да се получи информация за наличните ценни книжа по сметки на конкретното лице. Това позволява на лицето да проверява наличностите си по сметки неограничено и безплатно.

Какво може да направи лицето след като провери ценните си книжа?

След като провери ценните си книжа, гражданинът може да предприеме различни действия взависимост от инвестиционните си намерения :

- Може нищо да не прави и само да се информира за наличностите си;

- Ако прецени, че има икономическа изгода да продаде някоя от притежаваните от него акции или че иска да закупи още от дадено дружество, то той трябва да се обърне към услугите на инвестиционен посредник или банка.

- Може да провери дали дружеството, в което притежава акции, е разпределяло дивидент и съответно да си го потърси и получи.

Съгласно действащото законодателство (Закон за пазарите за финансови инструменти, Закон за публичното предлагане на ценни книжа и др ., подзаконови нормативни уредби , както и Европейското законодателство – директиви и регламент : MIFID II, MIFIR , CSDR, EMIR и др.), покупката и продажбата на ценни книжа се извършва задължително чрез инвестиционен посредник. Това изискване е наложено поради това, че търговията с ценни книжа има специфичен характер и специални законови регулации и изисквания за докладване.

Така че, ако даденото лице след проверката на акциите си иска да предприеме действия по покупко-продажба, то то трябва да се обърне към инвестиционен посредник или банка.

Списъкът на инвестиционните посредници включително техните адреси и офиси се намира на страницата на Комисия за финансов надзор.

Конкретните стъпки,  които лицето може да предприеме са следните:

1. Да провери какви акции притежава чрез портала на Централен депозитар с оторизация с ПИК на НАП.

2. Да провери дружествата, в които притежава акции дали са публични – дали се търгуват на Българска фондова борса. Това става на интернет страницата на БФБ – www.bse-sofia.bg (http://www.bse-sofia.bg/?page=ListedSecurities и http://www.basemarket.bg/?page=ListedSecurities).

3. Ако дружеството е публично лицето може да провери на какви цени се търгуват акциите му в момента на интернет страницата на борсата: www.bse-sofia.bg   (http://www.bse-sofia.bg/?page=SessionResults), на сайтовете на специализираните медии: www.investor.bg,  www.infostock.bg и др.

4. Ако дружеството не се търгува на борсата – то няма публично обявена цена и такава може да се получи от самото дружество или от инвестиционен посредник и зависи от конкретната сделка.

5. Лицето е добре да се поинтересува дали дружеството е разпределяло дивидент и ако е разпределяло какъв е редът да си го получи. За публичните дружества тази информация я има публикувана в новините на страницата на БФБ www.bse-sofia.bg (http://www.bse-sofia.bg/?page=News), както в новините на страницата на Комисия за финансов надзор : www.fsc.bg (http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp) . Ако дружеството не е публично то тази информация може да се намери от самото дружество.

6. Добре е лицето да се свърже със самото дружество. Всяко публично дружество има директор за връзка с инвеститорите, които може да отговори на всеки въпрос на акционери, свързан с дужеството. Това му е работата.

7. Координатите на дружествата могат да се намерят на страницата на Централен депозитар : www.csd-bg.bg за всички дружества. За публичните дружества, които се търгуват на борсата и на нейната страница: www.bse-sofiq.bg   (http://www.bse-sofia.bg/?page=BSEMembers), както и на страницата на КФН : www.fsc.bg (http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg)

8. Ако лицето реши да продава или купува акции то той трябва да се свърже с лицензиран инвестиционен посредник или банка. Списъкът с инвестиционните посредници, техните адреси и телефони може да бъде намерен на интернет страниците на БФБ: www.bse-sofia.bg (http://www.bse-sofia.bg/?page=BSEMembers) и на КФН : www.fsc.bg (http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg).

Кратка инструкция как се работи с електронния портал?

1. Електронният портал се достига на адрес :

https://ewallet.csd-bg.bg/.

2. При стартирането на приложението се изисква от потребителя да въведе ЕГН, след което натиска бутона за продължение.

3. Приложението препраща към интернет страницата на НАП. Потребителят трябва да въведе предостявения му от НАП пик код.

4. След успешна оторизация приложението се връща на страницата на Цнтрален депозитар. На екрана до ЕГН на потребителя има бутон заявка. С натискането му потребителят заявява издаването на справка за притежаваните от него ценни книжа.

5. След около 1 минута в таблицата, в долната част на екрана се появява  ред, описващ изпълнената заявка. При избирането му чрез позициониране върху него потребителят получава възможност да визуализира на екран справката или да я разпечата. Това става с два допълнителни бутона.

Галерия