ОбС реши за изработването на план за местността Силистар. Снимка Архив Черноморие-Бг

ОбС реши за изработването на план за местността Силистар. Снимка Архив Черноморие-Бг

Състав на Административен съд - Бургас остави без разглеждане заповед на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, с която той оспорено решение на Общински съвет в Царево, взето на заседание на 24-ти август 2018 година и прекрати административното дело.

Решението е със следния текст: "Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ (план за застрояване) за ПИ 62459.59.5 по КК на село Резово, местност "Силистра", община Царево с площ 22 169 кв.м., бивш стопански двор съгласно чл.50, ал.4 от ППЗСПЗЗ, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10м.), с цел обособяването на две застроителни петна, между които да преминава обслужващ път с широчина 4 м., осигуряващ безпрепятствен достъп до морски плаж "Силистар" и промяна в отреждането на ПИ 62459.59.5 в УПИ I, както и за промяна на предназначението от "за ниско застрояване до 10м. в УПИ I – "за вилни сгради" с показатели: Устройствена зона "Ок", Пзастр. 30%, Кинт 0,5, Позел. 50%, с височина 5,5м.(2 ет.), съгласно представената графична част. За частта от имота (853 кв.м.) осигуряваща безпрепятствен достъп до морски плаж "Силистар" ще учреди право на преминаване, съгласно чл.193, ал.1 от ЗУТ.

Одобрява предложеното задание за поземлен имот с идентификатор 62459.59.2 по КК на село Резово, местност "Силистар", община Царево".

Решението на Общинския съвет в Царево е част от процедурата по изработването на ПУП и е с правно основание Закона за устройство на територията. Според този специален закон, областният управител не е сред посочените лица, които са оправомощени да оспорват решенията за одобряване на подробните устройствени планове или техните изменения, както и съпътстващите издаването им актове.

Решението на Общинския съвет в Царево е част от процедура по издаване на крайния акт, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на отделно оспорване, поради което е налице основание за прекратяване на делото.

В този смисъл е и трайната съдебна практика на Върховния административен съд, посочена в определението на Административен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.