ОБЩИНА БУРГАС
ОБЯВА

за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за
„Организиране на дейностите по  
събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба  моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на Община Бургас“ 

На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, Ви каним да подадете заявления за сключване на договор с предмет Организиране на дейностите по  събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба  моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на Община Бургас“

Срок на извършване на дейностите: 3 години

Място и срок за подаване на заявленията: Документите могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа в центъра за работа с граждани на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, по електронен път на електронна поща: [email protected] с копие до [email protected] или чрез лицензиран пощенски оператор. Срокът за подаване на заявленията е 14 календарни дни от публикуването на обявата.

Краен срок за подаване на заявления е до 17:15 часа на 05.04.2024 г., а при липса на  такива до 17:15 часа на 19.04.2024 г.

Срок за разглеждане на заявленията: Заявленията се разглеждат от комисия, определена със заповед №2555/13.09.2021 г.,  на кмета на общината в 5-дневен срок от приключването на събирането им.

Допълнителна информация: тел 056/826659 – Веселка Александрова

 

Изисквания към участниците:

  1. да отговарят на изискванията на чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците;
  2. да предложат примерен договор и примерна програма за разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства, включваща конкретния начин на организация, съответстваща на изискванията на подзаконовите нормативни актове;
  3. да посочат количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на Общината, за да се постигнат целите заложени в чл. 31 и § 15 от ПЗР на ЗУО.
  4. да организират информационни и образователни кампании минимум веднъж годишно за популяризиране на събирането на излезли от употреба моторни превозни средства и да информира обществеността.