С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №2518/20.09.17г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, при Община  Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.388 и 07079.13.389 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 5/Ов, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Банево.