ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

 

2250/11.07.2023г.

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.18, чл.52 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.28 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51) и Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.06.2023 г. заседание (Протокол № 52), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 56 от НРПУРОИВ,

 

    О  Т  К  Р  И  В  А  М :

 

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 10 години, считано от стопанската 2023/2024 г., съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описани начални тръжни цени и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

Земеделската земя, предмет на търговете, се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури и/или устройване на постоянен пчелин.

Търговете да се проведат на 02.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определям депозит за участие в търг в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), която да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер на 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа,

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 31.07.2023 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

 

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 01.08.2023 г.

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

 - копие от настоящата заповед,

- условия за провеждане на търг с тайно наддаване

- Приложение № 1 - Списък на имотите - обработваеми земеделски земи                            

- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени                           

- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга                                

- Приложение № 4 - Декларация по образец                      

- Приложение № 5 - Декларация за оглед на имот/и    

- Приложение № 6 - Наддавателно предложение

- Приложение № 7 - Проекто – договор

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 09.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 07.08.2023 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 08.08.2023 г.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската  собственост“  при  община  Бургас  и  на  Председателя  на  Комисията  

за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ   

Кмет на Община Бургас    

  / П /