Селото ще стане част от общинския център Поморие

Селото ще стане част от общинския център Поморие

Правителството прие решение за административно-териториална промяна в община Поморие, с което село Каменар става квартал на град Поморие. В града, който е и административен център на общината, са съсредоточени системите на обществено обслужване, има развита медицинска мрежа, културни институции, градски транспорт, детски и учебни заведения и др. С присъединяването на селото ще може да се оптимизира транспортната схема, обслужваща двете населени места и ще се подобри достъпът на населението до здравни, образователни, социални, културни и административни услуги, предлагани в общинския център на ежедневна база. Повече хора ще имат възможност да получават по-качествени услуги и ще могат да участват активно в решаването на въпроси за съвместното развитие на двете населени места и на региона.

Проектът на Общ устройствен план за територията на община Поморие с обхват на всички населени места и техните землища е в процедура по одобряване. Той предвижда разширяване на строителните граници на с. Каменар и разширяване на производствената зона южно от селото.