Сигналите са постъпили от различни райони на града главно в периода между 23.00 и  01.00 часа на 3-ти срещу 4-ти септември. Снимка Архив Черноморие-бг

Сигналите са постъпили от различни райони на града главно в периода между 23.00 и  01.00 часа на 3-ти срещу 4-ти септември. Снимка Архив Черноморие-бг

Сигнали за миризми на нефтопродукти, мазут и пропан-бутан са подадени в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, съобщиха от еко инспекцията. Експерти са извършиха проверка на оператора "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Сигналите са постъпили от различни райони на града главно в периода между 23.00 и  01.00 часа на 3-ти срещу 4-ти септември. При извършената проверка на дружеството се установи, че инсталациите на основна площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД са в нормален технологичен режим, видно и от получените данни от собствените непрекъснати измервания на инсталациите. Веднага след регистриране на първия сигнал в 23.05 часа са предприети действия от екипи на Единната противоаварийна служба (ЕПАС) на предприятието, като са извършени измервания на въздушната среда съгласно План при неблагоприятни метеорологични условия. Обходени са всички райони квартал "Долно Езерово", откъдето са постъпили най-голям брой сигнали. Превишения на контролираните замърсители не са отчетени.

От автоматичната измервателна станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в квартал "Долно Езерово" в периода на получаване на сигналите е отчетено краткотрайно завишение на фоновото ниво на показателя бензен, чиято норма е средногодишна. В останалите автоматични станции и диференциалната оптична система "OPSIS" в комплекс "Лазур", превишения не са регистрирани.

Анализът на постъпилите сигнали и метеорологичните условия към момента сочат, че главен източник на емисии на въглеводороди в атмосферния въздух и генериране на неприятни миризми на нефтопродукти са дейностите по преработката на нефтени утайки и други отпадъци по Програма за отстраняване на минали екологични щети, причинени преди приватизацията на "Нефтохим" АД, Бургас. На площадката на дружеството продължават дейностите по преработката на старите екологични щети, за която от МОСВ е указано пълно съдействие за осигуряване на финансиране с оглед спазване на крайните срокове за отстраняването им.