Комисията по култура и духовно развитие прием годишната програма. Снимки ОбС Варна

Комисията по култура и духовно развитие прием годишната програма. Снимки ОбС Варна

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Варна прие комисията по култура и духовно развитие към местния парламент. Изготвянето на програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, съхраняващи културната идентичност на общината, региона и страната. Тя има за цел също да подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности, бе изтъкнато на днешното заседание на комисията.

Част от въпросите, които стоят пред читалищата, са възможностите за обогатяване на дейността и привличане на нови и главно млади читалищни членове. Друг важен момент е квалификацията на кадрите и прилагането на нов тип мениджмънт.

На територията на общината развиват дейност 25 читалища, от които 20 са във Варна и 4 – в селата Казашко, Тополи, Звездица и Константиново.

Субсидираната численост за 2022 г. се запазва същата спрямо миналата година –  120 бройки. От 1 април има увеличение на стандарта за една субсидирана бройка. Той е в размер на 12 670 лв., или с 1 186 лв. повече спрямо стандарта за първото тримесечие на годината. Общо държавната субсидия заедно с преходния остатък от миналата 2021 г. възлиза на 1 543 592 лв. Част от средствата са инвестирани в нови книги за библиотечния фонд и нови носии за читалищата с фолклорни състави.

Общинските съветници избраха и състав на Комисията за мониторинг към Фонд „Култура“ за 2022 г. И тримата членове – Николай Тодоров, Милослава Георгиева и Георги Сергеев, са нови. с опит и експертиза в управлението на проекти.

Галерия