Обявени са няколко позиции, за които може да се кандидатства. Снимка Архив Черноморие-бг

Обявени са няколко позиции, за които може да се кандидатства. Снимка Архив Черноморие-бг

Конкурси за 45 вакантни места за младши изпълнителски длъжности са обявени в ОБластна дирекция на МВР в Бургас. За тях се изисква задължителна първоначална професионална подготовка:

- "полицай - старши полицай" - 36 (тридесет и шест) вакантни длъжности;

- "младши автоконтрольор II - I степен" - 6 (шест) вакантни длъжности;

- "младши полицейски инспектор" - 3 (три) вакантни длъжности.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

- да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса;

- да притежават диплома за завършено средно образование;

-да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

- да притежават свидетелство за управление на моторни превозн исредства категория "В" или по-висока - изискването се отнася за кандидатите за длъжността "младши автоконтрольор II – I степен";

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, в рубриката "Конкурси и обяви" - "На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР".

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор "Човешки ресурси" - ОДМВР - Бургас, на адрес: град Бургас, улица "Христо Ботев" № 46, всеки работен ден в.14.00 часа, в срок до 03.10.2022г. включително