Споразумението е сключено за срок от 5 години. Снимки Университет Проф. д-р Асен Златаров

Споразумението е сключено за срок от 5 години. Снимки Университет Проф. д-р Асен Златаров

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Техническият университет във Варна ще си партнират за повишаване качеството на образованието и за по-голям принос за развитието на българската наука и икономика. Сключената договореност декларира готовността на двете висши училища да провеждат съвместна образователна и научна работа в областта на интердисциплинарните науки като химия и химични технологии, материалознание, обществени науки и здравеопазване за начален срок от 5 години.

Споразумението предвижда двата университета да разработят дългосрочна стратегия за сътрудничество в академични, научни и приложни инициативи, които да насърчават съвместни участия на преподаватели и студенти в научноизследователски, научноприложни и образователни програми, финансирани на национално ниво или чрез програми на Евопейския съюз. Те ще насърчават обмена на знания, съвместни обучения, организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация  на преподаватели и изследователи.

От сформираната работна група ще се очаква разработването на стратегически план  и резултати като фундаментални  и приложни разработки в приоритетни области като материали и технологии, екология и опазване на Черноморския басейн, модернизация и цифровизация на образованието и икономиката, развитие на системи за изкуствен интелект, просперитет на икономиките на Бургаска и Варненска области и защита на българските интереси в интернационалните зони на Черноморския  регион.

Сключеното споразумение за сътрудничество между двата авторитетни университета ще подпомогне дългосрочното взаимодействие и координирането на усилията на техните академични колективи в полза на обществения интерес.

Галерия