Лечебните заведения за болнична помощ в Бургаско са 19. Снимка Архив Черноморие-бг

Лечебните заведения за болнична помощ в Бургаско са 19. Снимка Архив Черноморие-бг

19 лечебни заведения за болнична помощ са регистрирани на територията на област Бургас към 31-ви декември 2020 година, съобщиха от Националния статистически институт. Общият брой на леглата в тях е 2 928 легла (табл. 1), като 17 от тях са болници с 2 640 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 96 със 123 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 96 легла.

Таблица 1

 

            (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

19

2928

Болници

17

2640

Многопрофилни болници

10

1473

Специализирани болници

7

1167

Центрове за кожно-венерически заболявания

-

-

Комплексни онкологични центрове

1

156

Центрове за психично здраве

1

132

Лечебни заведения за извънболнична помощ

96

123

Диагностично-консултативни центрове

7

23

Медицински центрове

42

88

Дентални центрове

1

2

Медико-дентални центрове

1

10

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории

45

-

Други лечебни и здравни заведения

7

96

в това число:

 

 

Хосписи

1

36

Домове за медико-социални грижи за деца

1

60

 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31-ви декември 2020 г. многопрофилните са 10 с 1 473 легла. Те представляват 58.8% от болниците и в тях е съсредоточен 55.8% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници - от 31 до 562 легла, като средният брой легла е 147.

Към 31-ви декември 2020 г. специализираните болници са 7 с 1 167 легла и разпределението им по видове  е следното:

- за активно лечение - 2 с 88 легла;

- за рехабилитация - 5 с 1 079 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва:

- Комплексни онкологични центрове - 1 заведение със 156 легла;

- Центрове за психично здраве - 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2020 г. е 715 на 100 000 души от населението.

Към 31-ви декември 2020 г. заведенията за извънболнична помощ са 96 със 123 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2019 г. броят на тези заведения намаляват с 2, докато броят на леглата в тях се увеличава с 27 или с 28.1%.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 42 заведения с 88 легла, следват диагностично-консултативните центрове - 7 с 23 легла, медико-денталните центрове - 1 с 10 легла и денталните центрове - 1 с 2 легла.

В края на годината в областта функционират и 45 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2020 г. в област Бургас тези заведения са 7 с 96 легла, като с най-голяма леглова база са домовете за медико-социални грижи за деца - 1 с 60 легла.