Към лечебните заведения спада и Комплексния онкологичен център в Бургас

Към лечебните заведения спада и Комплексния онкологичен център в Бургас

19 са заведенията за болнична помощ на територията на Бургас и региона към 31-ви декември 2021 година, сочат данни на Националния статистически институт. Те разполагат с 3 212 легла (табл. 1), като 17 от тях са болници с 2 924 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 96 със 100 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 8 със 106 легла.

Лечебни и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2021 година

 

            (Брой)

 

Заведения

Легла

Лечебни заведения за болнична помощ

19

3212

Болници

17

2924

Многопрофилни болници

10

1750

Специализирани болници

7

1174

Центрове за кожно-венерически заболявания

-

-

Комплексни онкологични центрове

1

156

Центрове за психично здраве

1

132

Лечебни заведения за извънболнична помощ

96

100

Диагностично-консултативни центрове

7

20

Медицински центрове

42

78

Дентални центрове

2

2

Медико-дентални центрове

1

-

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории

44

-

Други лечебни и здравни заведения

8

106

в това число:

 

 

Хосписи

1

36

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

1

70

 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31-ви декември 2021 г. многопрофилните са 10 с 1 750 легла. Те представляват 58.8% от болниците и в тях е съсредоточен 59.8% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници - от 45 до 537 легла, като средният брой легла е 175.

Към същата дата специализираните болници са 7 с 1 174 легла и разпределението им по видове е следното:

- за активно лечение - 2 с 95 легла;

- за рехабилитация - 5 с 1 079 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Разпределението на тези заведения по видове е, както следва:

- Комплексни онкологични центрове - 1 заведение със 156 легла;

- Центрове за психично здраве - 1 заведение със 132 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г. е 785.9 на 100 000 души от населението.

Към края на 2021 година заведенията за извънболнична помощ са 96 със 100 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2020 г. броят на тези заведения остава непроменен, докато броят на леглата в тях намалява с 23 или с 18.7%. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 42 заведения със 78 легла, следват диагностично-консултативните центрове - 7 с 20 легла, и денталните центрове - 2 с 2 легла.

В края на годината в областта функционират и 44 самостоятелни медико-диагностични и самостоятелни медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2021 г. в област Бургас тези заведения са 8 със 106 легла, като с най-голяма леглова база са центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - 1 със 70 легла.