Консултациите ще се проведат в сградата на Община Варна. Снимка Архив Черноморие-бг

Консултациите ще се проведат в сградата на Община Варна. Снимка Архив Черноморие-бг

Представители на партиите и коалициите, които имат свои представители в Народното събрание и Европейския парламент са поканени за участие в консултациите за сформиране на Общинската избирателна комисия във Варна във връзка с предстоящите местни избори, които ще се проведат на 27-ми октомври. Срещата е насрочена за 19-ти август, понеделник, от 14.00 часа в зала "Варна" в сградата на Община Варна. Консултациите са в изпълнение на чл. 75 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК и в тях ще участват представители на партия "ГЕРБ", коалиция "БСП За България", коалиция "Обединени Патриоти", ДПС, партия "Воля", коалиция "Демократична България - Обединение".

За участие в консултациите партиите следва да представят:

- Писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.         
- Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция. 
- Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. 
- Копие на диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

- Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. 
- Декларация за съгласие от всяко едно лице да бъдат предложено за член на ОИК, както и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.