Промените в наредбите бяха гласувани на заседание на комисията Младежки дейности и спорт. Снимка ОбС Варна

Промените в наредбите бяха гласувани на заседание на комисията Младежки дейности и спорт. Снимка ОбС Варна

Във Варна ще подпхомагат спортните клубове по нови правила. Това предвиждат промените в две общински наредби, които касаят клубовете, кандидатстващи за финансиране по програмите "Спорт" и "Социален туризъм". Поправките се правят, за да се осигурят справедливи критерии за финансовото подпомагане на варненските спортни клубове при осъществяване на състезателно-тренировъчната им дейност, както и при организиране и провеждане на спортни прояви в града.

В единия проектодокумент е записано, че за финансово подпомагане могат да кандидатстват само спортни клубове, в чието наименование се включва думата "клуб" и думи, указващи извършването на спортна дейност. Друго ново условие е да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията му.

Срокът за кандидатстване за финансово подпомагане остава до 31 януари на съответната година, но отпадат част от изискуемите документи. Спортните клубове вече няма да представят удостоверение за актуално състояние, издадено от фирменото отделение към Варненския окръжен съд; копие на удостоверение, че е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта, както и копие на удостоверение, че е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието.

Специална комисия, определена със заповед на кмета, в двуседмичен срок от датата на заповедта ще разгледа постъпилите искания и приложените към тях документи и ще извърши проверка на верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка на спортните резултати. Стойността на 1 точка ще се определя, като общият размер на утвърдените средства за финансово подпомагане за спортните клубове се раздели на общия брой получени точки по тази наредба. Средствата за всеки спортен клуб ще се изчисляват като получените точки на съответния клуб се умножат по стойността на 1 точка.

Резултатът от набраните точки от държавните първенства на съответния варненски спортен клуб ще продължи се коригира с коефициенти в зависимост от обхванатите (броя) спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от държавния спортен календар. Досега полученият общ сбор се умножаваше с коефициент 1,30, но се предвижда той да се промени на 1,50.

Другата наредба вече ще се нарича Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма "Спорт" и програма "Спортно-туристическа дейност". По реда й ще могат да кандидатстват варненски спортни клубове, които членуват в лицензирана спортна федерация; туристически дружества, които са вписани в регистъра на Националната организация за спортно-туристическа дейност и други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, с предмет на дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Срокът за кандидатстване също се променя. Заинтересуваните организации ще трябва да подадат предложенията си по образец за финансово подпомагане на спортни и спортно-туристически прояви през следващата година до 30 септември, а не до 31 октомври, както беше досега.

Предложените поправки в двете наредби ще бъдат обсъдени и от правната комисия, преди да бъдат гласувани от Общинския съвет.