Доц. д-р Румяна Янкова ръководеше Медицинския факултет, след като проф. д-р Христо Бозов беше избран за ректор. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Доц. д-р Румяна Янкова ръководеше Медицинския факултет, след като проф. д-р Христо Бозов беше избран за ректор. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Започна мандатът на новите декани в бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров". 

Бяха избрани, не само декани на факултети, но и директори на колежи и департаменти. Всички те са доказани специалисти в своите области и са спечелили доверието на колегите си.

За декан на Медицинския факултет е избрана доц. д-р Румяна Янкова - Аврамова. Тя е с 33 години стаж в Университета, била е ръководител катедра „Физиология, патофизиология, химия и биохимия“, зам.-декан на Медицински факултет и член на научния колектив на Национален център по биомедицинска фотоника - обект на Националната карта за научна инфраструктура.

Доц. Янкова има 116 публикации, които са реферирани и индексирани в световни литературни източници. Има солидна експертиза за изготвяне на експертни оценки на междинни научни и финансови отчети по договори от Фонд „Научни изследвания“.

Факултетът по обществено здраве и здравни грижи ще се управлява от доц. д-р Варвара Панчева. Тя успешно ръководи катедрата по Рехабилитационна и морска медицина, която осигурява висококачествена подготовка, квалификация и успешна реализация на професионалисти в областта на общественото здравеопазване и морската медицина.

Доц. д-р Янчо Христов е новият декан на Факултета по технически науки. От 2016 г. до момента той е ръководител катедра "Технологии, материали и материалознание". Ръководител е и на лаборатория "Аквакултури и биотехнологии" по проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“. Научните му интереси са свързани с извличане на ценни компоненти от отпадъчни продукти и синтез на нови материали в областта на силикатната промишленост.

Новият декан на Факултета по обществени науки е проф. д-р Румяна Папанчева. Тя е магистър по информатика, има докторска степен по математика и приложение на математиката и е професор по педагогика – методика на обучението по математика в богата на технологии среда. Научните й интереси са свързани с дигитализацията на съвременното образование, прилагане на STEM подход, интегриране на образователна роботика и изкуствен интелект в съвременното училище.

Проф. Папанчева от години работи за формиране на личностни компетентности у учениците –  алтернативни педагогически методи и форми на работа, поставящи ученика в активна позиция. Автор е на десетки учебници и учебни помагала по математика, компютърно моделиране и информационни технологии. Има над 150 публикации в България и чужбина. Главен редактор е на списание „Образование и технологии“.

Факултетът по природни науки също е с нов декан. Това е доц. д-р Александър Димитров. Той е доцент по „Екология и опазване на околната среда“ от 2017 г. и ръководител на същата катедра от 2018 г.

Доц. Димитров е председател на Организационния комитет на Конференцията за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“. Събитието е с конкурсен характер и е от календара на МОН за изява по интереси на децата и учениците. Конференцията е  включена и в Общинска програма „Бургаски деца“. Новият декан е преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и в Технически университет – Варна. Участник е в европейски, национални и университетски проекти.

Доц. д-р Красимира Димитрова е избрана за втори мандат на поста директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. През изминалия мандат Департаментът беше създаден и утвърден като ключова институция за квалификация на педагогически специалисти в страната, основно в областта на дигиталните компетентности. 

Под ръководството на доц. д-р Красимира Димитрова се очаква ДКПРПС да продължи своята мисия за провеждане на квалификационни курсове, следдипломни квалификации и присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти от страната. 

В настоящия момент екипът на доц. д-р Красимира Димитрова е водещ при квалификация на учители за работа с платформа "Дигитална раница" на МОН.

Доц. д-р Полина Милушева е новият директор на Техническия колеж към Университета. Тя е дългогодишен преподавател в Техническия факултет на висшето училище.

В началото на октомври доц. Милушева получи почетния знак на президента на Р България Румен Радев. Високото отличие ѝ беше връчено за значимия ѝ принос в отстояването на каузата на хората с редки заболявания в България, както и за осигуряването на информация и обучението на родителите на деца с дефицит на растежния хормон.

Доц. д-р Соня Ненчева е новият директор на Медицинския колеж към висшето училище. Тя е възпитаник на Медицински университет - Пловдив. През 2014 г. защитава докторска степен в Катедра "Социална медицина и обществено здраве", научна специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията". През 2016 г. се премества в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" като асистент към Катедра "Физиотерапия, рехабилитация и курортология", сегашната "Рехабилитационна и морска медицина". През 2019 г. става главен асистент, а през 2022 г. заема академичната длъжност Доцент.

Доц. Ненчева има и 20-годишен опит във Фарма -индустрията. Интересите й са в областта на физиотерапията и рехабилитацията, социалната медицина, здравният мениджмънт и фармацията. Нейни каузи са онко болните в района и здравето на децата в ученическа възраст.

На доц. д-р Веселина Атанасова беше гласувано доверие да управлява Колежа по туризъм. Тя е и ръководител катедра „Маркетинг и Туризъм“. Доц. Атанасова е преподавател в Професионално направление „Туризъм“ към Университета. Има висше икономическо образование - специалност „Маркетинг“; магистър по „Финанси“; доцент, доктор по Туризъм. В Колежа по туризъм преподава от 2010 г.

Научните й интереси са свързани със съвременните  маркетингови концепции.

Основните й приоритети за развитието на ПН Туризъм са свързани с отговор на предизвикателствата чрез адаптиране процеса на обучение към новата усложнена реалност и повишаване интереса на младите хора към образованието по Туризъм. Според доц. Атанасова с екипна работа може да се докаже на студентите, че избират специалности, които гарантират висок стандарт на обучение с актуална подготовка.

Галерия