В събитието участваха младежи, туристи и представители на широката общественост

В събитието участваха младежи, туристи и представители на широката общественост

Как завръщането на младите в малките и обезлюдени населени места може да спомогне за опазването на редките животински и растителни видове в защитените зони? Това беше един от акцентите на специалното събитие в къмпинг "Кум кашла" в Странджа, на което бяха представени приносът на традиционния поминък и домашното животновъдното за съхраняването на биоразнообразието и природните местообитания на различни видове.

Практикуването на традиционните за страната ни дейности – като например отглеждането на домашни животни и пускането им на свободна паша имат позитивен ефект върху природата. Чрез спорадичното пашуване се изчистват излишни храсти и треви и се постига естествено подобрение на местообитания, например на червената хвойна - Juniperus oxycedrus. В миналото тя е била значително разпространена, но вероятно поради ценността на дървесината и лечебните й свойства е била изсечена. Днес все още се срещат екземпляри от ценния вечнозелен храст, но състоянието на местообитанието му е крайно неблагоприятно. За да оцелее се насърчава свободната паша на животните. Това е само едно от растителните видове, на които животновъдството може да помогне. Конролираната паша помага и на защитени птици и бозайници, като например хомяка, лешоядите и други.

Затова се насърчава спорадичната паша в местообитания 5210, в рамките на защитена зона BG0001007 Странджа. Събитието се организира в рамките на проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.

В събитието участваха младежи, туристи, представители на широката общественост.

Галерия