Медицинските специалисти по здравни грижи - 2 145, като 1 415 от тях са медицински сестри. Снимка Архив Черноморие-бг

Медицинските специалисти по здравни грижи - 2 145, като 1 415 от тях са медицински сестри. Снимка Архив Черноморие-бг

1 418 лекари на основен трудов договор практикуват в лечебните и здравните заведения в Бургас и областта към 31-ви декември 2021 година. Това сочат данни на Националния статистически институт. Лекарите по дентална медицина са 310, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 145, като 1 415 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 2 079 души друг персонал с немедицинско образование.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват  737 лекари, 11 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 109 и 1 259 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 562, лекарите по дентална медицина - 310. Тук се включват и всички лекари (358) и лекари по дентална медицина (295), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.

В Бургаско има 19 болници и 44 лаборатории

В края на 2021 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 61 лекари, в медицинските центрове - 110, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 31 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31.12.2021 г. на основен трудов договор работят 119 лекари, 686 медицински специалисти по здравни грижи и 508 друг персонал.

Медицински персонал в област Бургас

 

Години

2020

2021

2020

2021

Медицински персонал

Брой

На 10 000 души

Лекари

1367

1418

33.4

34.7

Лекари по дентална медицина

298

310

7.3

7.6

Медицински специалисти по здравни грижи

2166

2145

52.9

52.5

   Фелдшери

131

124

3.2

3.0

   Акушерки

122

117

3.0

2.9

   Медицински сестри

1429

1415

34.9

34.6

   Лаборанти (медицински и рентгенови)

246

225

6.0

5.5

   Зъботехници

56

56

1.4

1.4

   Санитарни инспектори

27

28

0.7

0.7

   Други медицински специалисти

155

180

3.8

4.4

 

 

 

 

 

Население на един

 

 

 

 

    лекар

300

288

x

x

    лекар по дентална медицина

1375

1318

x

x

Практикуващи лекари по пол и възраст. Към 31-ви декември 2021 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

-Мъже са 650 (45.8%), жени - 768 (54.2%);

- Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 498, или 35.1%;

- Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 208, или 14.7%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 237, или 16.7%.

Практикуващи лекари по пол и възрастови групи към 31-ви декември 2021 година

 

Възраст (в навършени години)

Общо

Мъже

Жени

брой

относителен дял

брой

относителен дял

брой

относителен дял

Общо

1418

100.0

650

100.0

768

100.0

до 35 години

208

14.7

87

13.4

121

15.8

35 - 44 години

159

11.2

87

13.4

72

9.4

45 - 54 години

316

22.3

149

22.9

167

21.7

55 - 64 години

498

35.1

228

35.1

270

35.1

65 и повече години

237

16.7

99

15.2

138

18.0

Лекари по специалности
В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 192, или 13.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия - 98 или 6.9%, Акушерство и гинекология - 91 или 6.4%, Анестезиология и интензивно лечение - 83 или 5.9%, Хирургия - 82 или 5.8%, Кардиология - 77 или 5.4% и Нервни болести - 70 или 4.9%.
 
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 4.7 на 10 000 души от населението.
Осигуреността с лекари в края на 2021 г. е 34.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 7.6 на 10 000 души от населението.