6 000 фирми не са посочили e-mail

От приходната агенция напомнят, че съгласно влезлите в сила от 1 януари тази година изменения в ЗДДС, посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП е част от изискванията за регистрация по ДДС. Фирмите, които са регистрирани по ДДС преди промяната в закона да влезе в сила, трябва да обявят своя електронен адрес в срок до 31 март 2010 година. На тези дружества, които не изпълнят изискването може да им бъде отказана регистрация или да бъдат дерегистрирани по ЗДДС.

Промяната на електронния адрес ще се заявява пред Агенцията по вписванията или пред НАП в седемдневен срок.