Акционерите на Слънчев бряг заседаваха 3 минути

Парадоксалното в случая е, че представителят на държавата гласува против приемане на баланса за 2009 година и закриване на одитния комитет към дружеството.

 

Предварителните очаквания бяха, че участниците в събранието ще гласуват проекта за решение на Съвета на директорите, който предлага единодушно, в т.ч. и с гласа на Иво Маринов - зам.-министър в МИЕТ, ресорен за туризма, по т.1 - приемане на годишния финансов отчет, заверен от експерт-счетоводителите.

Парадоксално, но факт. Представителят на държавата Любомир Илиев, въпреки единодушното решение на борда, гласува против, както по т.1, така и по т.2 - за закриване на одитния комитет към дружеството и освобождаване от длъжност на членовете му.

Илиев не мотивира вота си и не направи изявление за парадоксалното си на пръв поглед гласуване, но едно от вероятните обяснения за провалените предложения е нарушената комуникация между Съвета на директорите и МИЕТ от една страна и от друга - заради несъгласие на новия одит с предложението на Борда по отношение на финансовия отчет на акционерното дружество за 2009 година.

Така, след като обявеното за 15 декември 2010 година Общо събрание на акционерите не се състоя поради отказ на Агенцията по вписванията, а състоялото се днес събрание не взе исканите от Борда решения, най-вероятно ще се стигне до още едно извънредно събрание.

Максим Момчилов