DSC_4570

DSC_4570

Бургаски ВУЗ внедрява система като Оксфорд Принстън, Оксфорд, Кембридж, Станфорд и други. Системата е за електронен документооборот и е на световно равнище. Тя ще бъде внедрена в рамките на проекта "Усъвършенстване системата за управление в университет "Проф. д-р Асен Златаров", град Бургас". Целта е да се повиши конкурентоспособността на учебното заведение чрез системата за електронен документооборот, с оглед осигуряване на по-ефективно управление на процесите и човешките ресурси в Университета, както и осигуряването на услуги с по-висока добавена стойност. Така ще се повиши качеството на предлаганата услуга; конкурентоспособността на университета; ще се въведе адаптивност към съвременните пазарни изисквания; ще се модернизира управлението и технологиите; ще се подобри обслужването и документооборота и ще се оптимизира контрола на всички основни и спомагателни процеси. Един от резултатите от проекте е свързан с намаляване на себестойността и административните разходи и подобряване на качеството на работните процеси и крайната услуга. Проектът се реализира с европейско финансиране. Негов ръководител е доц. д-р Братой Копринаров (на снимката вдясно).