36% е спадът при наетите лица в сектор Хотелиерство и ресторантьорство. Снимката е илюстративна

36% е спадът при наетите лица в сектор Хотелиерство и ресторантьорство. Снимката е илюстративна

Област Бургас е на 10-то място в страната по средна брутна работна заплата. За 2020 година средната годишна брутна заплата е 13 473 лева при 16 687 лева средна за страната, сочат данни на Националния статистически институт.

Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 22 950 лева, а най-ниска - в областите Благоевград - 10 881 лева, Видин - 11 253 лева и Кюстендил - 11 519 лева.

През 2020 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2019 г. с 9.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Образование" - с 16.1%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" - с 13.2% и "Държавно управление" - с 12.9%.

Спрямо 2019 г. средната годишна работна заплата през 2020 г. нараства в обществения сектор с 10.4%, а в частния сектор - с 8.3%.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 108 235, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите лица в област Бургас намаляват с 12 611 души или с10.4%.

Намаление на наетите лица е регистрирано в седемнадесет икономически дейности - най-значимо в "Хотелиерство и ресторантьорство" (36.0%), "Култура, спорт и развлечения" и "Други дейности" (по 18.9%). Увеличение се наблюдава в 2 от общо 19 икономически дейности - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" (5.7%) и "Образование" (4.1%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 16.4 и 16.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2020 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.