IMG_5153

IMG_5153

Царево с общ проект с Малко Търново

Царево Георги Лапчев за създаване на местно партньорство с участието на двете общини, с което ще подадат Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Създаването на това партньораство ще даде възможност за местно развитие в рамките на подхода "Лидер" в периода 2014 – 2020 г., което се нарича "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики. Приоритети на ВОМР за новия програмен период ще са насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие, интегриран подход към околната среда, използване на потенциала на културното и историческото наследство и насърчаване на иновациите в селските райони.

Общински съвет Царево даде съгласие за реализиране на проектa по подготвителната мярка като Община Царево бъде учредител и водещ партньор в местното партньорство, представляващо партньорство между Община Царево, Община Малко Търново, представители на неправителствения сектор и на стопанския сектор с цел реализиране на съвместни подготвителни дейности и отговорности, и избра за представител на публичния сектор за Община Царево - кмета на Общината – Георги Лапчев, който да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

След проведени няколко предварителни срещи беше решено, че в територията на партньорството се включват всички населени места, попадащи в административните граници на Община Царево и Община Малко Търново.

За разлика от действащият в момента МИРГ Царево – Приморско – Созопол, по която условията за кандидатсване са ограничени, при новата група, общината ще има възможност да кандидатства за територията на цялата община по значително по-голям брой проекти, финансирани от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а не само през Програмата за морско дело и рибарство.

Галерия