Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2019 г., е 2 996.6 хиляди. Снимка Лина Главинова

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2019 г., е 2 996.6 хиляди. Снимка Лина Главинова

Чужденците избират хотели 4 и 5 звезди, българите предимно хотели с 3 звезди. През юли 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.4% от нощувките на чужденци и 22.7% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 53.8%, сочат данните на Националния стастически институт.

През юли 2019 г. в област Бургас са функционирали 940 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 53.6 хил., а на леглата - 130.0 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 15.9%, а на леглата в тях със 7.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2019 г., е 2 996.6 хил., или c 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 17.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 1 и 2 звезди съответно с 2.2 и 0.1%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 13.6%, следват Полша - с 12.8%, Обединено кралство - с 12.3%, Чешка република - със 7.9%, Румъния - със 7.2% и Руска федерация - със 7.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. се увеличават с 11.8% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 506.9 хиляди. От всички пренощували лица 73.3% са чужденци, като по-голямата част от тях (65.9%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.1 нощувки. Пренощувалите българи са 135.6 хил., като 48.8% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 75.2% като намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 84.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 77.5%, и с 1 и 2 звезди - 55.5%.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. са 173 737.2 хил., или с 9.1% повече в сравнение с юли 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 32.7%, така и от чужди граждани - с 5.7%.