Декларация за корпоративни данъци по интернет

За да използват услугата, клиентите трябва да притежават електронен подпис или да упълномощят друг, който има електронен подпис, да подаде декларацията им вместо тях. Фирмите, които подадат декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път ползват отстъпка от 1% върху сумата от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

 

От 10 февруари НАП ще предложи още една нова услуга. Това е декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Тази услуга дава възможност формулярът да бъде изтеглен от интернет страницата на НАП и да бъде попълнен "офлайн". При разпечатването му се генерира т. нар. "баркод", който съдържа цялата информация, попълнена от клиента в декларацията. Така че не е необходимо служителите на НАП ръчно да въвеждат данните от декларацията в системата, а директно при сканирането на баркода, данните се прехвърлят в информационната система на НАП. Освен това в полетата на декларацията са заложени допълнителни контроли, които гарантират, че няма да бъдат допуснати чисто технически грешки.

Използването на тази услуга гарантира на клиентите на НАП вярно и точно попълнена информация в декларация.