VYZRAJDANE_KV_3

VYZRAJDANE_KV_3

Община Бургас с готови проекти за Възраждане

обаче ще се търси европейско финансиране. Акцентите в тях са свързани с предложения за цялостна концепция на мобилността, включително предложения за промяна в организацията на движение във вътрешността на територията, рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, рехабилитация и/или предложения за нови решения за улично озеленяване, енергоефективни решения за уличното осветление, внедряване на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода, използване на алтернативни източници за генериране на енергия, мерки за управление на отпадъците (обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци), създаване на условия за ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

С тези проекти общината има готовност да кандидатства за европейско финансиране през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Изготвят се инвестиционни проекти още за комплекс "Меден рудник", Централна градска част, парк "Езеро" и други. За тази цел бяха спечелени около 1 400 000 лева, които се използват "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ.

Предложенията за модернизация на жилищен комплекс “Възраждане” касаят следните локации: улици: бул. "Гладстон"; ул. "Ивайло"; ул. "Дебелт"; бул. "Мария Луиза"; ул. "Христо Фотев"; ул. "Цар Самуил"; ул. "Македония"; ул. "Пробуда"; ул. "Любен Каравелов"; ул. "Васил Левски"; ул. "Цариградска"; ул. "Фердинандова". Пространства: между ул. "Дебелт", ул. "Христо Фотев", ул. "Цар Калоян" и бул. "Сан Стефано"; между ул. "Цар Калоян", ул. "Христо Фотев", ул. "Ивайло" и бул. "Сан Стефано"; между ул. "Дебелт", ул. "Цар Самуил", ул. "Цар Калоян" и ул. "Христо Фотев"; между ул. "Цар Самуил", ул. "Дебелт", ул. "Пробуда" и бул. "Мария Луиза"; между ул."Пробуда", ул. "Дебелт", ул. "Л. Каравелов" и бул." Мария Луиза"; между ул. "Л. Каравелов",  ул. Цар "Калоян", ул. "Васил Левски" и ул. "Дебелт"; територията на кв. 38 по плана на ж. к. "Възраждане".