Проектите бяха представени на обществено обсъждане в зала Пленерна. Снимка Община Варна

Проектите бяха представени на обществено обсъждане в зала Пленерна. Снимка Община Варна

Община Варна ще тегли кредит, за да реализира 14 проекта. Те са свързани с развитие на инфраструктурата и градската среда в града. Проектите бяха представени на обществено обсъждане в зала "Пленарна" от зам.-кметът на общината Христо Иванов, директорът на дирекция "Финанси и бюджет" Стефка Господинова, директорът на общинското предприятие "Общински паркинги и синя зона" Младен Иванов.

Проектите са:

1. Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна”.

Предназначение: Разработване на ефективен подход за осигуряване и управление на паркирането, който отговаря на нуждите на обществеността в гр. Варна, осигуряване, експлоатация и управление на безопасен начин на паркиране и осигуряване на удобно паркиране за крайния потребител чрез въвеждане в експлоатация на Зелена зона за платено улично паркиране в гр. Варна.

Стойност на проекта: до 12 200 000 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 12 200 000 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента/заем от друга финансова или кредитна институция.

 

2. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, Община Варна“.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 10 465 000 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 10 465 000 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента/заем от друга финансова или кредитна институция;

 

3. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, Община Варна“.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 7 335 000 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 7 335 000 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента /заем от друга финансова или кредитна институция;

 

4. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски”, Община Варна“.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 33 349 656 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 28 787 642 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента /заем от друга финансова или кредитна институция; Финансиране осигурено от бюджета на Община Варна и по решение на Общински съвет – Варна №526-4. III. от Протокол №14 от 04.03.2021 г. в размер до 4 562 014 лв.

 

5. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост”, Община Варна“.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 10 515 650 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 8 682 358 лв. - заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента/заем от друга финансова или кредитна институция; Финансиране осигурено от бюджета на Община Варна и по решение на Общински съвет №526-4. IV. от Протокол №14 от 04.03.2021 г. в размер до 1 833 292  лв.

 

6. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик”, Община Варна“.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 2 870 000 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 2 870 000 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента /заем от друга финансова или кредитна институция;

 

7. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна“.

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 9 660 000 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: дългово финансиране в размер до 9 660 000 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента /заем от друга финансова или кредитна институция.

 

8. Проект „Екологично чист транспорт за Варна“ – по административен договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмодферния въздух”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България. Бенифициенти по договора са Община Варна и „Градски транспорт“ЕАД, съгласно сключено партньорско споразумение с регистрационен номер РД19016055ВН/28.08.2019 г.

Предназначение: Чрез реализацията на проекта ще се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна посредством намаляване наднормените нива на ФПЧ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства

Стойност на проекта: до 85 378 649 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 г.-2020 г. за допустими разходи в размер до 69 999 999 лв. в т. ч.: безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд в размер до 59 499 999 лв.; национално съфинансране от държавния бюджета на Република България в размер до 10 500 000 лв. Собствено финансиране / недопустими разходи/ в размер до 15 378 650 лв. от които до 1 663 400 лв. - дългово финансиране - заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента /заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД/ заем от друга финансова или кредитна институция и Собствено финансиране от бюджета на Община Варна в размер – 13 700 лв.

Мостово финансиране на допустими/недопустими разходи до възстановяването им от Управляващия орган в размер до 14 500 000 лв. – дългово финансиране - авансово финансиране по реда на ДДС 6/ заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД/ заем от друга финансова или кредитна институция.

 

9. Проект „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр. Варна”.

Предназначение: Подобряване на експлоатационните характеристики на булеварда, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за бизнеса в района, както и на гражданите и гостите на гр. Варна.

Стойност на проекта: до 5 833 307 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: за този обект Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране в размер до 5 733 107 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД / заем от друга финансова или кредитна институция;

Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 100 200 лв.

 

10. Проект „Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул. „Република”, гр. Варна”.

Предназначение: Подобряване на експлоатационните характеристики на булеварда, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за бизнеса в района, както и на гражданите и гостите на гр. Варна.

Стойност на проекта: до 11 129 062 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: за този обект Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране в размер до 11 028 749 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД / заем от друга финансова или кредитна институция;

Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 100 313 лв.

 

11. Проект „Основен ремонт на общински път VAR1087 /I-9/ кв. Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път  VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/ – в. з. Боровец – кв. Галата – в. з. Ракитника – х. Черноморец”.

Предназначение: Подобряване на експлоатационните характеристики на пътя, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за бизнеса в района, както и на гражданите и гостите на гр. Варна.

Стойност на проекта: до 9 178 508 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: за този обект Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране в размер до 9 027 608 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД / заем от друга финансова или кредитна институция; Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 150 900 лв.

 

12. Проект „Възстановяване на участък от път VAR1082 попадащ в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан”, по плана на к. к. „Чайка”, Община Варна”.

Предназначение: Възстановяване на панорамния път Варна-Златни пясъци и елиминиране на негативното действие на геодинамичните (свлачищни) процеси в района му.

Стойност на проекта: до 20 519 785 лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: за този обект Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране в размер до 20 454 870 лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД / заем от друга финансова или кредитна институция; Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 64 915 лв.

 

13. Проект „Основен ремонт на общински път VAR1082 от пътен възел с републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон Зарезан” по плана на к. к. „Чайка”, Община Варна”.

Предназначение: Подобряване на експлоатационните характеристики на пътя, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за бизнеса в района, както и на гражданите и гостите на гр. Варна.

Стойност на проекта: до 5 969 325  лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: за този обект Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране в размер до 5 969 325  лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД / заем от друга финансова или кредитна институция;

 

14. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“.

Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване и екологичната среда, посредством реализиране на обекти по благоустрояване в градската среда. Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства, както и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Стойност на проекта: до 13 423 600  лв. с ДДС.

Начин на финансиране и обезпечаване: за този обект Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране в размер до 13 147 000  лв. – заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД / заем от друга финансова или кредитна институция.

Според възможните източници за осигуряване на финансов ресурс за конкретен проект или частично осигуряване на финансов ресурс от различни финансови институции, Община Варна може да използва комбинирано финансиране от Регионалния фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД,  Фонд ФЛАГ ЕАД, други финансови или кредитни институции.

При възможност за използване на комбинирано финансиране, с цел постигане на оптимални условия за Община Варна (финансови параметри, по-дълъг срок на заема и др.) проектите могат да се реализират чрез комбиниране на конкретни обекти в лотове по даден проект, според размера на финансирането.

Обезпечаване на дълга: заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ / „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД -учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова/бюджетна сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Заем от друга финансова или кредитна институция - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.