Razkopki

Razkopki

Показват находки от водния цикъл на Поморие

в Историческия музей в града. Проведените археологически проучвания са в рамките на проекта "Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на град Поморие".

За една година бе изпълнена реконструкция и рехабилитация на общо 69 км водоснабдителна и канализационна мрежа, като бяха рехабилитирани шест помпени станции и изградени три нови – за канална и дъждовна вода. На 14 юли 2015 г. е издадено разрешение за ползване на обекта.

Църква, некропол, саркофаг, част от крепостната стена на Улпия Палеокастро Анхиало и късноантична сграда са открити по време на строителните дейности по водния цикъл на Поморие в квартал "Север". Едини от най-интересните обекти са: "Фамилна църква на Теофилакт Лагоматис със саркофаг и некропол"; редица сгради от римската и късноримската епоха с богата мраморна и мозаечна декорация; регистрирани участъци от трасетата на крепостната стена на Анхиало от античната и късноантичната епоха. При разкопките на тези обекти се откриха и множество движими находки  - керамични  съдове,  бронзови  предмети,  накити,  монети, мраморни плочи, части от колони и др. "Саркофаг на Теофилакт Лагоматис" – тези думи са изписани върху каменния ковчег, който е разкрит на улица "Гладстон". Саркофагът е поставен в северното предверие на църква и по палеографски данни надписът се отнася за не по-рано от IX в., началото на средновековието. По предварителни проучвания, в саркофага са положени костите на поне седем индивида, възрастни мъже и жени и поне три деца. Около църквата е разкрит некропол.

Екипите по изпълнението на проекта за водния цикъл на Поморие откриват и крепостната стена на Улпия Палеокастро Анхиало от римския или ранновизантийския период, на улиците "Оборище" и "Камчия", в квартал "Север". На улица "Славейков", в квартал "Север" се проучва сграда, която датира към V век. Археолозите са попаднали на керамични предмети, мраморни облицовки и колективна находка от 70 бр. медни монети.

С оглед по-цялостното представяне на древното минало на град Поморие се предвижда в изложбата да бъдат показани материали и паметници от проведените спасителни археологически проучвания през 2014 г. на обекта на мястото на новопостроената детска градина в кв. "Север", както и обекта от античния некропол в м. Кротиря, на мястото на строящия се в момента аквапарк. И двата обекта дават нови данни и изключително интересни сведения за бита, религията и културата на древните жители на Анхиало.

При откриването на изложбата участие ще вземе Клуб за исторически възстановки "Сдружение за исторически реконструкции - Скития Минор - IV легион Скитика". Тяхната дейност е насочена към реставриране на събития от древната история и пресъздаване на  събития, отнасящи се към  античността. Притежаващи атрактивно оборудване, те ще пресъздадат военна процесия, тръгваща от централния площад на Поморие към Историческия музей, за откриването на изложбата. В двора на музея ще бъде разположен част от военен римски лагер, като по този начин участниците от сдружението ще запознаят, потопят в древната антична атмосфера и направят съпричастни към римската култура жителите, гостите и туристите на нашия град.