0032

0032

Съветват млади фермери как да вземат евро пари

кандидати по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в рамките на първия приемен период, който бе от 29 юни до 24 юли 2015 г. Това стана ясно след обобщаване на данните от  предоставените консултантски услуги от Службата в цялата страна.

Изготвените от НССЗ проекти на млади фермери по подмярката надхвърлят с над 30% първоначално очаквания и заложен брой.Подпомагането от страна на експертите на НССЗ продължава и в етапа на осъществяване на проектите на младите фермери. След получаване на одобрение от Държавен фонд "Земеделие" младите фермери ще получават безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им. Всеки фермер може и да се възползва безплатно, и от услугите на Аналитичната лаборатория към НССЗ чрез взимане на почвени проби от обработваните от тях площи, изготвяне на агрохимичен анализ и предоставяне на препоръки за начините за торене.

Услугите са част от консултантски пакет наименуван "А2Б", чрез който НССЗ предоставя на младите фермери по операция 2.1.1 "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Галерия