ПРоцесите по велоалеята са започнали още през април. Снимка Архив Черноморие-бг

ПРоцесите по велоалеята са започнали още през април. Снимка Архив Черноморие-бг

Към настоящия момент до трайното укрепване и отводняване на имота е необходимо да се забрани движението по него, съобщиха от Областна управа във връзка със свлачищните процеси на велоалеята, която води към бургаския квартал "Сарафово".

Велоалеята към Сарафово пропада, държавата нехае трети месец

За овладяване на засягащите територията свлачищни процеси е реализиран обект "Укрепване на свлачище квартал "Сарафово", град Бургас, финансиран със средства от държавния бюджет с възложител областен управител на област Бургас и МРРБ. Обектът е въведен поетапно в експлоатация и са издадени разрешения за ползване съответно през 2001 г., 2020 г. и 2021 г. при спазване на всички законоустановени норми и правила.

"При изпълнението на строителните дейности в ПИ с идентификатор 07079.20.479, който е държавна собственост, е реализизран временен технологичен път (обект на срутването), обслужващ доставката на материали и преминаването на строителна техника. За ползване на пътния достъп извън обхвата на инвестиционния проект е изпълнена временна скална защита на откоса. След приключване на обекта временният път е използван като връзка (пешеходна и велосипедна) между Солниците на град Бургас и квартал "Сарафово". В имота са положени асфалтова настилка и осветление от община Бургас без необходимото разрешение за строеж и без учредени вещни права в полза на общината.

Във връзка с постъпилите сигнали относно състоянието на откоса със заповед на областния управител е назначена междуведомствена комисия за изясняване на причините за възникналите пукнатини и пропадания в поземления имот. Препоръката на експертите за трайно решаване на проблема с ерозионните и абразионни процеси в имота е да се предприемат мерки за отвеждане на повърхностните води, постъпващи от платото към морето.

Областният управител Стойко Танков е информирал още през месец май с писмено уведомление Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, след което в допълнение ще бъдат и заявени необходимите средства за проектиране и строителство за стабилизиране на проблемния участък и отводняване на съседната територия.", се казва в писмо на областния управител Стойко Танков изпратено до медиите.